ข อบคุ ณจ ริงๆ ไม่ต้ องบ ริจ าคแ ล้ว ผู้เ ป็นลูกส าวกล่ าวข อบคุ ณ

จากกรณีสองแ ม่ลู ก ตกเป็นข่ าวหลังนั่งป้ อนข้ าวรอลงทะเ บียนเยี ยวย า เร าช นะ ที่หน้าธนาค ารกรุงไ ทยสาขาท่ามะเ ขือ-คล องข ลุง

อำเภอคล องข ลุง จังห วัดกำแพงเ พชร ด้วยความเ ป็นผู้สูงอายุและเ ป็นภาพที่ดูน่ารั กน่าสงสาร จึงถูกถ่ายค ลิปแล้วนำไปเผยแ พร่จนกลายเ ป็นข่ าว

โ ด่งดังอยู่ข ณะนี้ มีผู้ใจบุญช่วยเ หลือกันอย่ างต่อเ นื่อง

ในวันนี้ (19 ก.พ.) พบว่า น างน้ อย เอี่ ยมสะอาด อายุ 81 ปี เ ป็นม ารดาของ น ายจำเ นียร เอี่ ยมสะอาด อายุ 62 ปี

และน างเล็ก บุญทั ศน์ อายุ 60 ปี ม.10 ต.วังไ ทร อ.คล องข ลุง จ.กำแพงเพ ชร นั่งอยู่ในกระท่ อมไม้ข้ างบ้ าน

ซึ่งเ ป็นที่สำห รับประก อบอาหารรับประท านอาหาร พูดคุยด้ วยสีหน้ายิ้ มแ ย้มแ จ่มใส อาร มณ์ดี โ ดยนายจำเ นียร

ลู กชายได้ห ยอกล้อแ ม่เล่นนำขนมป้ อนข้ าวนางน้ อยซึ่งเ ป็นม ารดา พร้ อมกับพูดว่า วันนั้นแ ม่ป้ อนข้ าวลู ก วันนี้ลู กขอป้ อนแ ม่บ้ าง

เ ป็นภ าพที่น่ารักอีกมุมห นึ่งของสองแ ม่ลู ก ส่วนยอดเ งินในบั ญชี พบว่า มีผู้ใจบุญช่วยเห ลือกันอย่ างต่อเ นื่อง ขณะนี้จำน วน 7,200,000 บ าท

ด้ านนางเ ล็ก บุญทั ศน์ ลู กสาว เ ปิดเผยว่า ขอขอบคุ ณผู้ใจบุญทุกท่ าน ที่ให้ความเ มตตาช่วยเห ลือครอบค รัวของตน

แต่ก็เ พียงพอต่อการดำรงชี วิตคนในคร อบค รัวแล้ว จึงมีความตั้ งใจขอห ยุดรับบริ จาค ขอให้ผู้ใจบุญแบ่งปันน้ำใจไปช่วยเห ลือ

ผู้ที่ยังได้รับความเ ดือนร้อนท่ านอื่นอีก เ บื้องต้น ตั้งใจที่จะนำเ งินของผู้ใจบุญ สร้ างบ้ านให้กับแ ม่ได้อยู่อาศั ย มีความสะดวกสบ ายมากกว่านี้

บริ เวณข้ างบ้ านห ลังเก่า

ข้อมูลsiamtopic