รมว ค ลัง ชี้ เ งินไ ม่พ อ ให้เฉ พาะคนที่เ ดือดร้ อนจ ริงๆ

ที่รั ฐสภา รมว.ค ลัง กล่าวชี้แ จงในการอภิปร ายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนร าษฎร

แทนพล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และ รมว.กลาโห มในประเ ด็นการ ประชาช นที่ได้รับผลกระท บ รอบใ หม่

ว่า ไม่สาม ารถแจ กเงิ นเยี ยวย าให้กับคนไทยทุกคนที่มีประชาช นไม่ได้ตามข้อเสนอฝ่ ายค้ านเนื่ องจากต้องใช้

เงิ นจำนวนมาก 5-6 แสนล้ านบ าท ซึ่งรั ฐบ าลมีเงิ นไม่พอจึงต้องแจ กเงิ นให้กับคนที่เดื อดร้ อนจริงๆ เท่านั้น

นอกจากนี้ข้อเสนอให้เยี ยวย ากับประชาช นคนไทยที่อายุต่ำกว่า 18 ปีด้ วยนั้น รั ฐบ าลเ ห็นว่าคนที่อายุไม่ถึง 18 ปี

ยังมีผู้ปกคร องดูแลอยู่ แต่ก็จะรับข้อเสนอของฝ่ ายค้ านไปพิจ ารณา นายอาค มยังกล่าวชี้แ จงแทน

พล.อ.ประยุ ทธ์ อีกว่าโค รงการเ ราช นะก ลุ่มประชาช นที่ไม่มีสม าร์ทโฟ น ที่ต้ องลงทะเบี ยนสาขาธนาค ารกรุงไทย

ทำให้มีปั ญห าแออั ดมากเ กินไป จึงแ ก้ปั ญห าให้ขย ายเวลาการลงทะเบี ยนจากเ ดิมที่วันที่ 25 ก.พ. ไปเ ป็นถึง 5 มี.ค. 2564

น อกจากนี้ในวันที่ 22 ก.พ. 2564 จะให้คนที่ไม่มีสม าร์ทโฟ น ไปลงทะเบี ยนที่ธนาค ารออมสิ น

และธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ธนาค าร

จะบันทึกข้อมู ลชื่อ นามสกุ ล เล ขที่บั ตรประชาช นและถ่ ายรูปผู้มาลงทะเบี ยน หลังจากนั้นธนาค ารออมสิ น

และ ธ.ก.ส.ส่งข้อมู ลดังกล่าวให้ธนาค ารกรุงไทย คั ดกร องอีกค รั้งหนึ่ง นอกจากนี้ นายอาค ม

ยังกล่าวอีกว่า สำหรั บกลุ่มที่ไม่สม าร์ทโฟ นจะมี2-2.5 ล้ านคน เมื่อรวมกับก ลุ่มอื่นๆและมาต รการเยี ยวย าอื่นๆ

จะมีคนได้รับการเยี ยวย ารอบนี้ประม ณ 41.3 ล้ านคน ใกล้เคี ยงกับการเยี ยวย ารอบแรกปี 2563

ในโค รงการเร าไม่ทิ้ งกั นมีคนได้รับการช่ วยเห ลือ 41.2 ล้ านคน

ข้อมูลsiamtopic