3ร าศี มีปัญ หาการเ งินติ ดขั ดในช่ วงนี้

ในช่ วงวันที่ 16 – 28 กุมภาพั นธ์ 2564 มีร าศีที่ต้ องระวังเ รื่องของการเ งิน 3 ร าศีด้ วยกัน

มาเ ช็กกันเลยว่าร าศีของคุณต้ องสำรองเ งินหรือเต รียมตั วเรื่ องเ งินกันห รือไม่

คำทำน ายนี้มีผลตั้ งแต่วันที่ 16 – 28 กุมภาพั นธ์ 2564

ร าศีเ มษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

การเ งิน ในปั กษ์นี้การเ งินของคุณจะค่ อนข้ างติดขัด ก่อนหน้านี้อาจใช้เ งินไปมากกว่าที่ตั้ งใจเอาไว้บ้ าง ต้ องระวังว่าจะมีหนี้บั ตรเค รดิต

คอยจี้คุณอยู่ ทำให้ไม่สา มารถนำเ งินไปทำอย่ างอื่นได้มากนัก

ร าศีสิ งห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

การเ งิน ปั กษ์หลังของเ ดือนแล้ว แน่นอนว่าคุณเห ลือเ งินไม่มากสักเท่าไ หร่ ทำให้ช่ วงนี้นั้นต้ องหมุนเ งินแบบอาทิ ตย์ต่ออาทิ ตย์

ห รือคุณต้ องกระเ บียดกระเสี ยรอยู่บ้ าง แต่ก็ยังสา มารถผ่ านไปได้

ร าศีมั งกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การเ งิน ในปั กษ์นี้คุณยังคงต้ องหมุนเ งินอยู่ สถ านก ารณ์การเ งินของคุณไม่ค่อยดีนัก เ นื่องจากที่ผ่ านมาได้ใช้จ่ายเ งินไปอย่ างเ กินตั ว

และมีเ กณฑ์ที่คุณอาจต้ องของความช่วยเห ลือจากคนรักในเ รื่องของการเ งินอีกด้วย

ข้อมูลsanook