งงกั นไปห มด ส มัครเร าช นะ สำเ ร็จแ ล้ว แต่ก ลับขึ้ นแ บบนี้

เรียกได้ว่าเ ป็นเรื่องร าวที่ชาวโซเชี ยลต่างเข้ามาแสดงความคิดเ ห็นกันเ ป็นจำนวนมาก สำห รับโครงการเร าชน ะที่ตอนนี้มีคนสนใจกันเ ป็นจำนวนมาก

ล่าสุดทำเอางงห นักมาก เมื่อจู่ๆสาวร ายห นึ่งได้รับสิ ทธิ์เร าช นะแล้ว และได้เ งิน 2,000 บ าท เ มื่อวันที่ 18 กุมภาพั นธ์ ที่ผ่ านมา

แต่จู่ๆก ลับถูกกดยกเ ลิกสิ ทธิ ซึ่งเจ้าตั วก็ยืนยันว่า ไม่ได้กดยกเ ลิกแน่นอน โดนได้โ พสต์ระบุข้อความว่า อย ากสอบถามโ ครงการ”เร าช นะ”

ได้รับสิ ทธิเข้าร่วมโ ครงการแล้วอั ปเดตแอปเป๋าตังเ ป็นเว อร์ชั่นปั จจุบันเรี ยบร้อยรอใช้สิ ทธิ วันที่18ก.พ.วันนี้กดใช้สิ ทธิทำไมขึ้นว่า

ท่านยกเ ลิกสิ ทธิงงมากไม่เคยได้ยื่นส ละสิ ทธิห รือยกเลิกสิ ทธิเลยทำไงดีมีของใครเป็นแบบนี้บ้ างไหมคะ

โพ สต์ดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ขอบคุณ May May

เรียบเรียงsiamnews