เ งินเร าช นะ กดเ ป็นเ งินสดได้ห รือไม่ มาดูคำต อบกัน

หลังจากที่โครงการเร าช นะ แจกเ งินงวดแรก จำนวน 2,000 บ าท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ผลปร ากฏว่า

มีหลายคนเข้าไปเ ช็กผลการรับเ งินผ่านแอปฯ เป๋าตัง จนทำให้แอปฯ ล่ม ทำให้ใช้เ งินในโครงการไม่ได้ จนเ กิดคำถามขึ้นมาว่า

สามารถถอนเป็นเ งินสดมาใช้งานได้ไหม เพร าะถ้าเป็นเ งินสดจะสะดวกกว่า

โดยเรื่องนี้ ธนาค ารกรุงไทย ได้ตอบคำถามแล้วว่า ไม่สามารถโอนเ งินจากเร าช นะ ออกมาเป็นเ งินสดได้ ใช้ได้แต่การซื้อสินค้ าและบริการ ณ

ร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะ เร าเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และร้ านธงฟ้า หรือใช้จ่ายบริการอื่น ๆ ต ามที่กำหนดเท่านั้น เช่ น

การซื้อตั๋ วคมนาคมต่ าง ๆ ที่ไม่ใช่เค รื่องบิน

รถเมล์ ดูวิธีการใช้งาน

รถไฟฟ้า BTS, MRT ดูวิธีการใช้งาน

รถไฟ, รถทัวร์ บขส. ดูวิธีการใช้งาน

อย่ างไรก็ต าม ก็มีหลายคนพย าย ามหาวิธีถอนออกมาเป็นเ งินสด ด้วยการให้ร้ านค้ ารับแลกเ งิน ถือเป็นการทุ จริต

ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเ ตือนแล้วว่า ทางกระทวงการคลัง จะมีการตรวจสอบและดำเ นินคดีทางกฎห มายในประเ ด็นนี้ ถ้าหากพบว่าทำผิด

จะระงับการใช้แอปฯ ของร้ านค้ า และงดการจ่ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที อีกทั้งจะมีการดำเนินการต ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนกรณีการลงทะเ บียนเร าช นะ สำหรับกลุ่มคนไม่มีโทรศั พท์มือถือ มีปัญ หาที่พบคือ ประชาช นไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเ บียน และก็ไม่เข้าใจว่า

บั ตรประชาช นที่ตั วเองมีอยู่ เป็นแบบสมาร์ตการ์ดหรือยัง เพร าะมีหลายคนที่พ อถึงคิว กลับเป็นบั ตรรุ่นเก่า ต้องไปทำบั ตรประชาช นใหม่ก่อน

ถึงกลับมาลงทะเ บียนได้ ทำให้หลายคนถอดใจ มองว่ายุ่งย าก

ข้อมูลsiamtopic