เ ผยคำทำน ายทั้ ง 12ร าศี

โหรสมชาย เกียรติ์ภร าดร

คำทำนายด วงช ะต าทั้ง 12 ร าศี

ลัคนาร าศีเ มษ 13 เมษายน – 14 พ ฤษภ าคม

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโทษ เรื่ องงานได้รับความร่วมมือดี หลายคนผู้ใ หญ่เจ้านายจะเรียกไปคุยเรื่ องตำแ หน่งใ หม่ที่ดีกว่าเ ดิม

ธุ รกิจที่มีก ลุ่มลู กค้ าเป็นคนรุ่ นใ หม่ให้ผลตอบแทนดีเป็นพิเ ศษ ความรักอึมค รึม หลายคู่ต้องเ ลือกจะไปต่อหรือหยุดไว้เ พียงเท่านี้

สีส้มช่วยเส ริมด วงความรักให้สมห วัง

ลัคนาร าศีพ ฤษภ 15 พฤ ษภาคม – 14 มิ ถุน ายน

ด วงช ะต าให้โทษมากกว่าคุณ ต้องแก้ปัญ หาที่คนอื่นสร้ างไว้ แ ม้ไม่ใช่หน้าที่แต่ ก็ต้องจำใจทำ เจรจาธุ รกิจไม่สำเ ร็จง่ายๆ ค้ าข ายได้ทุนคืนก็นับว่า

เก่งมาก วันนี้ดาวการเ งินเ สียหาย มีเรื่ องใช้จ่ายเ กินงบ ด้านความรักข าดสีสัน คนรักเอาใจย าก สีเ ขียวหยกช่ วยเส ริมด วงการค้ าให้ก้ าวหน้า

ลัคนาร าศีมิถุน 15 มิ ถุนา ยน – 15 กร กฎา คม

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโ ทษ เริ่มงานด้วยความสบ ายใจ งานห นักยังไงก็จัดการได้อย่ างไร้ปัญ หา ร ายได้มาจากหลายทาง

บ างคนอาชีพเส ริมเริ่มได้เ งินดีกว่างานประจำ เพศตรงข้ ามให้ล าภ ความรักทำให้ยิ้มได้ คนโสดเหมาะเ ปิดตั วคบใครอย่ างจ ริงจัง

สีแดงช่วยเส ริมด วงเรื่องงานให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีก รกฎ 16 กร กฎา คม – 16 สิ งหา คม

ด วงช ะต าให้ทั้งคุณและโทษ ท่านอาจได้รับโอกาสทำงานสำคั ญ แต่ระวัง คนรอบข้างจ้องอิจฉา คนทำงานส่วนตั วร ายได้จะมาจากความสามารถ

ตั วเองล้วนๆ ดาวการเ งินมีกำลังทำให้หมุนเ วียนดีขึ้น มีเ กณฑ์ได้โ ชคล าภแบบฟลุกๆด้านความรักมีเ รื่องกระทบกระทั่งกันบ้ างเป็นธรรมดา

สีดำช่วยเส ริมด วงการเ งินให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีสิ งห์ 17 สิ งหาคม – 16 กั นย ายน

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโทษ เรื่องงานต้องเอาใจใส่เป็นพิเ ศษ ผลงานจะได้เข้าต านายจ้างและอยู่รอดปลอดภั ยในช่วงนี้

เจ้าของกิ จการยิ้มได้เพร าะเ ริ่มหาทางออกให้กับธุ รกิจตั วเองได้มากขึ้น การเ งินยังต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ด้านความรักก้าวหน้าช้าแต่มั่นคง

สีม่วงช่วยเส ริมด วงความรักให้สมห วัง

ลัคนาร าศีกั นย์ 17 กันย ายน – 16 ตุ ลาคม

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโทษ เรื่ องงานไม่ร าบรื่นมากนัก คู่แข่งจ้ องเล่นงาน แต่จะใช้ปั ญญาเอาตั วรอดไปได้

ธุ รกิจที่มีก ลุ่มลู กค้ าเป็นหน่วยงานร าชการให้ผลตอบแทนดี มีเ กณฑ์ได้ล าภจากการเดินทาง มีเ งินให้ใช้จ่ายมากขึ้น ความรักทำให้ทุ กข์ใจ

สีส้มช่วยเส ริมด วงความรักให้สมหวัง

ลัคนาร าศีตุล 17 ตุลาคม – 15 พฤ ศจิกายน

ด วงช ะต าให้โทษมากกว่าคุณ คิดทำสิ่งใดไม่สำเ ร็จง่ายๆ ข าดคนสนั บสนุน ต้องแก้ไขปัญ หาต่ างๆ ด้วยตั วเอง การเ งินรับจ่ายพ อกัน

มีเ กณฑ์ได้ลาภจากเ พื่อนเก่า ของหายอาจได้คืนอย่ างค าดไม่ถึงแต่ด วงความรักอ่อนกำลัง คนรักทำตั วน่าเบื่อห น่าย

สีดำช่วย เส ริมด วงเ รื่องงานให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีพิ จิก 16 พฤ ศจิกายน – 15 ธั นวาคม

ด วงช ะต าให้ทั้งคุณและโทษ วันนี้ผู้ใ หญ่เจ้าน ายให้ลาภ เหมาะขอความช่วยเห ลือหรือพูดคุยเ รื่องงานที่เคยรับปากไว้

ธุ รกิจที่มีก ลุ่มลู กค้ าเป็นผู้ห ญิงให้ผลตอบแทนดีเป็นพิเ ศษ เรื่องเ งินยังต้องประห ยัด ดาวความรักเข้มแข็ง หลายคู่ยอมเห นื่อยเพื่อสร้ างฐานะให

มั่นคง สีแดงช่วยเส ริมด วงเรื่ องงานให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีธนู 16 ธั นวาคม – 14 มกร าคม

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโทษ ท่านจะมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น เจรจาเรื่ องเ งินได้รับการส นับสนุน

ทำธุ รกิจความงามและส มุนไพรให้ผลตอบแทนคุ้มค่ า มีเ กณฑ์ได้ล าภจากเพศตรงข้าม ความรักจัดว่าดี คนโสดมีคนต่ างวัยเข้ามาพัวพันให้ห วั่นใจ

สีฟ้าช่วยเส ริมด วงความรักให้สมห วัง

ลัคนาร าศีมั งกร 15 มกร าคม – 12 กุมภาพั นธ์

ด วงช ะต าให้คุณมากกว่าโทษ เริ่มงานอย่ างคนอารมณ์ดี ความสุขจะเ กิดขึ้นง่ายๆ จากการได้ทำงานที่ตั วเองชอบและได้ใช้ความสามารถอย่ างเต็มที่

ธุ รกิจที่มีก ลุ่มลู กค้ าเป็นคนสูงวัยให้ผลตอบแทนดีเป็นพิเ ศษ ด้านความรักข าดความชั ดเจน คนโสดยังไม่พร้ อมมีใครจริงๆ

สีแดงช่วยเส ริมด วงการเ งินให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีกุมภ์ 13 กุ มภาพั นธ์ – 14 มีน าคม

ด วงช ะต าให้ทั้งคุณและโทษ ระวังลู กน้องและเ พื่อนร่วมงานทำเ รื่องให้ปวดหัว ท่านอาจแก้ไขปั ญหาได้ไม่ทันเวลา การเ งินเริ่มมีทิศทางดีขึ้น

แต่ยังต้องใช้จ่ายอย่ างประห ยัด มีเ กณฑ์ได้ล าภจากเ พื่อนฝูงและคนใ กล้ชิด ด้านความรักลงตั วมากขึ้น สีน้ำเ งินช่วยเส ริมด วงเรื่ องงานให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีมีน 15 มี นาคม – 12 เม ษายน

ด วงช ะต าให้โทษมากกว่าคุณ คำพูดสร้ างปั ญหา พูดจาไม่คิดระวังเ สียเค รดิตเรื่ องงาน ไม่เหมาะเจรจาเรื่ องสำคัญ เรื่องเ งินต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

สายเปย์ต้องยั้งใจไว้บ้ าง ระวังทรั พย์สินมีค่ าติดตั วสูญหาย ด้านความรักโอเคเลย คนมีคู่ได้รับข่ าวดี สีแดงช่วยเส ริมด วงธุ รกิจให้รุ่งเ รือง

ข้อมูลkhaosod