ก รมอุตุ แ จงอุ ณหภู มิลด อาก าศแ ปรป รวน

วันที่ 19 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือมีอากาศเย็นถึงหนาว

ส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นโดยทั่ วไป กับมีลมแ รง และอุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส สำหรับบ ริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

เนื่ องจากบ ริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอากาศเ ย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกค ลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือ ภาคตะวันออก

ภาคก ลางของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออกเ ฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเห นือ ทำให้บ ริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นบ ริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่ องจากสภาวะอากาศที่แปรป รวนในระยะนี้ไว้ด้วย ม รสุมตะวันออกเ ฉียงเห นือ

ที่พัดปกค ลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเ พิ่มมากขึ้น และค ลื่นลมบ ริเวณอ่าวไทยและอันดามัน มีกำลังแ รงขึ้น

โดยอ่ าวไทยตอนล่างมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบ ริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้ วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองขนาดเ ล็ก

เนื่ องจากในช่ วงนี้ลมที่พัดปก ค ลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง หมอกค วันลดลง

พย ากรณ์อากาศสำห รับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพ รุ่งนี้

อุณ หมภู มิลดลง

สภาพ อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เ ตือนอุณ หภู มิลด กทม.เ ย็นต่ำสุด 21 อ งศา

ช่ วงนี้จะเ ห็นได้ว่าอาก าศเปลี่ ยนแป ลงบ่อยดูแลสุ ขภาพด้ วยนะครับ

ข้อมูลกรมอุตุฯ