วั นนี้เ งิน เร าช นะ เ ข้าแ ล้ว สำห รับบั ตรค นจน

ก ลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน เ งิน เร าช นะ งวดแรก เข้าแล้ว โดยคลังจะโอนเ งินทุ กวันศุ กร์ จนวงเ งินสิ ทธิ์ครบ 7,000 บ าท

สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการค ลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการค ลัง เผยว่าความพ ร้อมในการโอนวงเ งินสิ ทธิ์ให้แก่ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ครั้งแรกในวันนี้ 5 ก.พ. 2564 ซึ่งจะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์เป็นร ายสัปดาห์ทุ กวันศุกร์ จนวงเ งินสิ ทธิ์ครบ 7,000 บ าท

(ได้รับวงเ งินเ พิ่มจำนวน 5,400 บ าท )

บั ตรคนจนเ งินเข้าแล้ววันนี้

สำหรับกลุ่มผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี และ 5,600 บ าท สำหรับก ลุ่มผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท

(แต่ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี) โดยกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สามารถสะสมวงเ งินสิ ทธิ์ดังกล่าว

และสามารถใช้จ่ายผ่านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 โดยกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

สามารถตรวจสอบวงเ งินสิ ทธิ์คงเหลือได้ที่เค รื่องกดเ งินอัตโนมั ติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

(ธนาค ารกรุงไทย) หรือเค รื่องรูดบั ตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้ านค้ าธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้ านค้ าในกลุ่มร้ านอาหารและเครื่ องดื่มและร้ านจำหน่ายสินค้ าทั่วไปสามารถสมั ครเข้าร่วมโครงการเร าช นะได้ทาง

เว็บไซต์ www.คนละค รึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาค ารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บ ริการร ายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง

และตรวจสอบได้หรือบ ริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเร าช นะได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

หรือติดต่อที่สาขาของธนาค ารกรุงไทย

ร ายละเ อียดการรับสิ ทธิ

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ใช้วงเ งินสิ ทธิเร าช นะผ่านบั ตรสวั สดิการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปฯเป๋าตังได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564

(สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

อย่ างไรก็ตามวันนี้มีเ งินเข้าอย่ าลืมไปเ ช็กกันนะครับ

ข้อมูลmumkhao