ร าค าท องวันนี้ล่ าสุด ป รับล ดลงอย่ างต่อเ นื่อง

ร าค าทองประจำวันนี้ 18 ก.พ.2564 ร่วงลง 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าของวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่ านมา โดยร าค าข ายออกทองรูปพร รณ

อยู่ที่ 25,850 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไ ซต์ของ สมาคมค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็ นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,250 บ าท ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 25,350 บ าท ตามประกาศค รั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,801.76 บ าท ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 25,850 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก

(Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,781.50 เหรี ยญสหรั ฐ/ออนซ์

ข้อมูลthairat