เ ลขม งคลทั้ ง12 นักษั ตร ป ระจำปี2564

ตั วเลขเข้ามาเกี่ยวข้องกับเร าในทุ กๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวันเ กิด เดือนเ กิด ปีเ กิด เลขที่บ้ าน เลขบั ตรประจำตั วประชาช น ฯลฯ

ดังนั้นตั วเลขน่าจะมีผลต่อชี วิตของเร า มาเ ช็กกันหน่อยว่าในปี 2564 นี้แต่ละปีนักษั ตรนั้นถูกโ ฉลก หรือเลขมงคลของแต่ละปีเ กิดคือเลขอะไร

ปีช วด

ตั วเลข 33 เหมาะสำหรับคนเ กิดปีชวดในปี 2564 ให้ลองนำเลขนี้ไปใช้ใน ID LINE, Page Facebook สำหรับการค้ าข ายต่างๆ

หรือนำมาเส ริมในสิ่งต่างๆจะถือว่าดีมาก เพร าะเลข 33 จะเปรี ยบเสมื อนทางเลือกที่ดีและอำนาจบ ารมีที่ดี เมื่อในปีนี้เส ริมเลขนี้แล้วจะทำอะไรได้ดีขึ้น

โดยเฉ พาะเรื่องการเ งิน เรื่องอำนาจบ ารมี หรือเรื่องการควบคุมและตั ดสินใจอะไรก็ตาม จะมีความโ ชคดีเ กิดขึ้น

เมื่อเส ริมเลขนี้ลงในสิ่งต่างๆเพื่อแก้เคล็ด

ปีฉ ลู

เลขที่เหม าะสมกับคนเ กิดปีฉลูคือเลข 44 ซึ่งเป รียบเสมือนการเดินทางที่ดี เพร าะคนเ กิดปีฉลูในปี 2564 จะมีการเ ดินทางเข้ามาเกี่ ยวข้อง

จะมีโอกาสดีๆเข้ามาจากการเ ดินทาง อาจจะพบรัก พบเ งิน พบโ ชคจากการเ ดินทาง ดังนั้นให้เส ริมเลข 44 ลงไปใน Password ต่างๆหรือเลข

ID LINE จะเส ริมความเป็นมงคล และที่สำคัญจะเส ริมในเรื่ องของความป ลอดภั ยด้วย

ปีข าล

ในปีนี้เลขที่เหมาะกับคนปีขาลคือเลข 6 และ 7 ซึ่งเลขสองตั วนี้เป็นเลขที่ดีมาก เลข 6 คืออำนาจบ ารมี ส่วนเลข 7 คือเลขที่ทำให้มีกำไร

มีสิ่งดีๆเ กิดขึ้น เพร าะคนปีขาลส่วนใหญ่จะเ สียผลประโยช น์ให้กับทุ กๆคน เพร าะคนปีขาลส่วนใหญ่จะเป็นคนใจดี ควรจะเส ริมด้วยเลข 6 และ 7

เพร าะจะทำให้ปีขาลมีความเจ ริญรุ่งเรืองตลอดปี 2564 ที่สำคัญจะทำให้เร าเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าลุย และมีบ ริวารดี

ปีเถ าะ

เลขที่เหม าะสมกับคนปีเถ าะคือเลข 55 เป็นเลขแห่งความสุข ความเจ ริญ เป็นเลขที่ทำให้มีความสุขในการใช้เ งิน เป็นเลขที่ทำให้มีความสุขกับการทำงาน

ทำให้คิดบวกและป ล่อยวาง ทำให้สบ ายใจขึ้น ที่สำคัญเมื่อใช้เลขนี้เส ริมแล้วภาระห นี้สินต่างๆจะชำระไปได้ด้วยดี

ลองนำเลขนี้ไปเส ริมในสิ่งต่างๆจะทำให้เส ริมความเป็นมงคลกับคนเ กิดปีเถาะ

ปีม ะโรง

คนปีม ะโรงเป็นคนที่ใจใ หญ่ เป็นคนที่มักจะได้ช่วยเห ลือผู้คนมากมาย ส่วนใ หญ่ผู้คนจะเข้ามาหาผลประโย ช น์กับคนปีม ะโรง

เป็นคนที่จะมีภาระการรับผิดชอบสูงมากโดยเฉ พาะการดูแลคน เพร าะฉะนั้นลองหาเลข 66 มาเส ริมให้ปลดเป ลื้องภาระ ความทุ กข์

หรือเ รื่องที่มีปัญ หาทั้งหมด เมื่อเส ริมด้วยเลข 66 อำนาจบ ารมีจะเข้ามา ที่สำคัญเมื่อเส ริมแล้วหน้าที่การงานจะมีโอกาสในการปรับเป ลี่ยนที่ดี

ลองนำมาเส ริมดูจะเป็นผลดีกับคนปีม ะโรง

ปีม ะเส็ง

เลขที่เห มาะสมคือ 88 คนปีงูเล็กส่วนใ หญ่เป็นคนเฉ ลียวฉลาด มีความคล่ องตั วสูง เป็นคนพูดเก่งเจรจาดี แต่มักจะมีปัญ หาเรื่องบ ริวาร

ปัญ หาเรื่องการเข้าใจผิด หรืออาจจะมีวิบ ากกร รมอยู่ข้อหนึ่งคือ ดีกับใครคนนั้นก็จะไม่เห็นความดีของคุณเลย เห มือนกับการปิดทองหลังพระ

ทำอะไรกับใครก็ทำคุณคนไม่ขึ้น ดังนั้นควรจะเส ริมด้วยเลข 88 เพร าะจะเป็นเลขที่เส ริมความเป็นมงคลและเ ติมสิ่งที่ข าด บกพร่อง มีปัญ หา

หรือด วงที่ตกอับ ให้เติมเ ต็มด้วยความสุขความเจ ริญ ลองนำไปเส ริมดูจะมีสิ่งดีๆเ กิดขึ้น

ปีม ะเมีย

ตั วเลขที่เห มาะกับปีมะเ มียคือเลข 23 หรือเลข 2 และ 3 เพร าะโดยส่วนใ หญ่จะใช้ชี วิตโดดเ ดี่ยว อยู่คนเ ดียวโดยลำพัง

เวลามีปัญ หาเข้ามาก็จะไม่มีใครช่วยเห ลือ แต่เมื่อปีนักษั ตรไหนมีปัญ หา ปีม ะเมียเป็นปีที่เหมาะจะไปเส ริมเติมแต่งให้คนอื่นดีขึ้น

แต่เมื่อเส ริมเลข 2 และ 3 ไปแล้ว เร าจะมีเ พื่อนที่ดี มีบริ วารที่ดี มีทางเลือกที่ดี รวมถึงจะมีเ งินกับสิ่งดีๆในชี วิตเข้ามาทำให้คุณไม่โดดเ ดี่ยว

ปีม ะแ ม

เลขที่เหมาะสมคือ 1 และ 5 ปีมะแ มเป็นคนสู้ชี วิต มีเป้าหมายตั้งแต่เ ด็กจนโต แต่เป้าหมายนั้นมักจะข าดเรื่องบ ริวารหรือคนห นุนนำ

อาภัพจากการช่วยเห ลือหรือการเ อ็นดูจากผู้ใ หญ่ ปีมะแ มโดยส่วนใหญ่เ กิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้คน มักจะมีชี วิตที่ต้องรับปัญ หาของคนอื่นมาดูแล

รับปัญ หาที่คนอื่นต้องชดใช้ หรือไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ต้องไปรับผิดชอบให้คนที่ผิด ดังนั้นเมื่อเติมด้วยเลข 1 และ 5 จะล้างเค ร าะห์ พลิกชี วิต

สิ่งต่างๆจะดีขึ้น ความสำเร็จจะเ กิดขึ้น เป้าหมายที่วางไว้จะสำเร็จอย่ างแน่นอน

ปี วอก

เลขที่เหมาะสมคือเลข 7 และ 8 ปีวอกเป็นคนทำอะไรรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะมีปัญ หาคือคิดเร็วทำเร็ว จนทำให้บ างทีข าดความยั้งคิด

เป็นคนที่มีคนมากระตุ้นอารมณ์ได้ง่ายมาก โกรธง่ายหายเร็ว โดนยั่วยุได้ง่าย ใครเ กิดปีวอกต้องระวังเพร าะคุณเป็นคนเ ชื่อคนง่าย อารมณ์จะทำให้เ ชื่อ

ทำให้เ กิด และทำให้พังในเวลาเ ดียวกัน เมื่อเส ริมด้วยเลข 7 และ 8 จะพลิกเรื่องร าวต่างๆจากร้ ายให้กลายเป็นดี จากสิ่งที่จะมีปัญ หาจะกลายเป็น

เรื่องร าวที่ดีขึ้น ล้างเค ร าะห์ล้างสิ่งต่างๆจะถือว่าดีเมื่อเ สริมด้วยสองเลขนี้

ปีร ะกา

เลขที่เหมาะสมมีเลขเดียวเท่านั้นคือเลข 8 คนเ กิดปีระกาเป็นคนขยัน เป็นปีที่คนส่วนใหญ่หาเ งินตลอดเวลา ตื่นตั วอยู่ตลอดเวลา

คนปีระกามักจะโดดเ ดี่ยว ชี วิตส่วนใหญ่มักจะเจอแ รงกดดันจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสามี คนรัก ครอบครัว หรือเจ้านาย เมื่อเส ริมด้วยเลข 8

ก็จะลดแ รงกดดันจากสิ่งเหล่านี้ลง การเ งินก็จะไหลเข้า ความสุขก็จะตามมา เส ริมเพียงแค่เลข 8 ตั วเดียวจะทำให้มีความสุขความเจ ริญ

ปีจอ

คนเ กิดปีจอโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทำงานให้คนมีความสุข ทำงานให้คนได้เ งิน ทำงานให้คนร่ำร วย แต่ตั วเองกลับอยู่ที่เดิม

ปีจอยังไม่มีภาวะการก้าวหน้าของงานที่ดี ยังคงอยู่ที่เดิม ดังนั้นปีนี้เหมาะที่สุดกับการเส ริมด้วยเลข 7 และ 6 เส ริมแล้วจะทำให้ปีจอมีการขยับขย าย

หรือมีการงานที่ดี เผลอๆอาจจะมีการลงทุนโดยที่เร าไม่ต้องใช้เ งิน จะมีผู้ใ หญ่สนั บสนุน ผู้ใหญ่เ อ็นดู มีความมั่นคงตลอดไปเมื่อเส ริมด้วยเลข 7

และ 6 ในปี 2564 นี้

ปีกุ น

คนเ กิดปีกุนเลขที่เหมาะสมคือเลข 4 และ 5 คนปีกุนที่ผ่ านมาชี วิตนิ่งมาก เงียบมาก ที่สำคัญคือเ งินไม่เข้าเลยต้องจ่ายอย่ างเดียว

คนรอบตั วมีปัญ หามากมายจึงต้องไปซัพพ อร์ตจนคุณเห นื่อย คนในครอบครัวก็ฝากความหวังไว้ที่คุณซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าชี วิตจะเป็นยังไงต่อไป

เพร าะว่าด วงที่ผ่านมาเห นื่อยมากสำหรับคนปีกุน ลองหาตั วเลข 4 และ 5 มาเส ริมดู เมื่อเส ริมแล้วจะทำให้เร าพบเจอความสุขกับการเ ดินทางไปที่ไหน

ก็ตามจะเจอแต่ความสุข มีแต่คนช่วยเห ลือ มีแต่คนเ อ็นดู ลองเส ริมดูแล้วจะเส ริมให้คนปีกุ นมีความสุขความเจ ริญ

ข้อมูลsanook