ห ญิงสู งอ ายุท่ านนี้ ม ารอทำ เร าช นะ2 วั นแ ล้วยั งไม่ไ ด้ลง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น.บรรย ากาศการลงทะเ บียน เร าช นะ เป็นวันที่ 3 ที่บ ริเวณหน้าธนาค ารกรุงไทย สาขา วิเชี ยรบุรี

ต.ท่าโรง อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพ ชรบูรณ์ พบว่า มีประชาช นกลุ่มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนมาเข้าคิวรอรับบ ริการ ลงทะเ บียนโ ครงการ เร าช นะ

ผู้สื่อข่ าวได้สอบถาม นาง นาง อุ่นเรือน อายุ 76 ปี อาศัยอยู่บ้ านเลขที่ 90 หมู่ที่ 7 ต.พุเตย อ.วิเชี ยรบุรี จ.เพ ชรบูรณ์

ซึ่งเดินทางมาถึงธนาค ารเป็นคนแรก พร้อมนั่งรอคิวด้านหน้าธนาค าร ทร าบว่า คุณย าย นาง วัย 76 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ

เดินทางมาลงทะเ บียนเร าช นะ 2 วันแล้ว โดยหลานส าวมาด้วย ออกจากบ้ านตั้งแต่เวลา 04.30 น. เพื่อมานั่งรอรับบ ริการ เป็นวันที่ 2

เพร าะเมื่อวานหมดเวลาก่อน จึงไม่ได้ลงทะเ บียน

จากการสอบถามของผู้สื่อข่ าว คุณย ายนางและลู กหลาน ไม่ทร าบข้อมูลว่า ผู้พิ ก าร และผู้ป่ ว ยติดเตียง ช่วยเห ลือตั วเองไม่ได้

จะมีเจ้าห น้าที่ไปเ ดินทางให้บ ริการที่บ้ าน ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อด้วยตั วเอง และหวังว่า ในวันนี้จะสามารถลงทะเ บียนได้สำเ ร็จ

เพร าะต้องให้ลู กหลานห ยุดงานมา 2 วันแล้ว ทำให้ข าดร ายได้ประจำไป พ อตรวจสอบบั ตรประจำตั วประชาช นของคุณย าย พบว่า

เพิ่งถ่ายบั ตรประจำตั วประชาช นใ หม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจเป็นสาเ หตุห นึ่งที่ทำให้คุณย ายไม่สามารถลงทะเ บียนได้เมื่อวาน

ข้อมูลmumkhao