หมอช้ าง แ จง4 ร าศีเต รียมปั ง ม รสุมกำลั งผ่ านไป ชี วิตพบเ จอแ สงส ว่าง

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา เ ปิดคำพย ากรณ์ผ่ านเฟ ซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา โดยระบุว่า 4 ร าศี มร สุมชี วิตกำลังจะผ่ านไป

ด วงสว่างสดใสขึ้น ปัญ หาผ่ านพ้น ได้แก่

เมษ (14 เม.ย. – 14 พ.ค.) ความวุ่นวาย ปัญ หาเรื่องคนผ่ านพ้น โ ชคลาภเข้ามาแ ทนที่

ธนู (16 ธ.ค. – 14 ม.ค.) การเ จรจาเริ่ มมีข่ าวดี คุ้มค่ ากับความเห นื่อย เรื่องเค รียดจะค่อย ๆ คลี่ค ลาย

เ มถุน (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) ด วงขยับก้ าวห น้า เรื่ องติดขัดลดน้อยลง มีพ ลังในการเ ริ่มต้นสิ่งใ หม่ ๆ

มั งกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.) ฝุ่นตลบเ ริ่มจางลง ด วงเ ดินหน้าต่อร ายได้ที่หายไป จะก ลับมาคึกคักขึ้น

ข้อมูลthebangkokinsight