ข่ าวดี เ พิ่มเ ป็น3 ธ นาค าร ให้บ ริการก ลุ่มไม่มีส มาร์ทโ ฟน เร าช นะ

กระทรวงการคลัง ไฟเขียวลดความแออัดเ ปิดให้ 3 แบงก์รั ฐ กรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส.เ ปิดรับลงทะเ บียนรับกลุ่มเปร าะบ างที่ไม่มีสม าร์ทโฟนใน

โครงการเร าช นะ เริ่มวันแรก 22 ก.พ.นี้ พฤหั สบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.22 น

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า เฮ 22 ก.พ. เพิ่ม 3 แบงค์รั ฐ รับลงทะเ บียน เร าช นะ

ข่ าวดีจากการประชุมสภาฯ ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ระบุ วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป

ประชาช นที่ไม่มีสม าร์ทโฟน สามารถนำบั ตรประชาช นแบบ Smart card ไปลงทะเ บียนโครงการ เร าช นะ ได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน

และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาช น ลดความแออัด ให้ประชาช นที่มีสิ ทธิสามารถร่วมโครงการเร าช นะได้ทั่วถึง

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

ข้อมูลmumkhao