เ ดี๋ยวฝน เ ดี๋ยวห นาว เต รียมรั บมื อฝ นตก20 จังห วัด

วันที่ 18 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นเ ป็นบ างพื้นที่ หลังจากนั้นอุณ หภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส เนื่ องจากบริ เวณความกดอากาศสูง

หรือมวลอากาศเ ย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเ ฉียงเห นือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว

ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ (18 ก.พ. 64) ในขณะที่ลมตะวันออกเ ฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้

เข้ามาปกคลุมภาคเห นือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเ นื่องจากสภาวะอากาศที่

แปรปรวนในระยะนี้ไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนฝนถล่ม 20จว. แปรปรวน กทม.ไม่รอด

ข้อมูลmumkhao