บั ตรค นจน เ งินเ ข้าอีกแ ล้ว

เรียกได้ว่าได้รับการช่วยเหลืออย่ างต่อเ นื่องสำห รับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน หนึ่งในก ลุ่มที่ได้รับความช่วยเห ลือ

จากภาครั ฐในหลายมาต รการ เนื่ องจากเป็นก ลุ่มผู้ที่มีร ายได้น้อย เมื่อ CV19 ส่งผลกระทบเป็นวงก ว้าง กลุ่มนี้จะได้รับความเ ดือดร้อนค่ อนข้างมาก

อย่ างล่าสุดมา ตรการ ที่ได้รับการช่วยเห ลือคือ เร าช นะ ที่จะได้รับสิ ทธิอั ตโนมั ติโดยไม่ต้องลงทะเ บียนเร าช นะ ผ่านเว็บไซต์www.เร าช นะ.com

ซึ่งมาต รการนี้จะเริ่มโอนเ งินให้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นงวดแรก วันนี้เร าจะพาไปสรุปไทม์ไลน์สิ ทธิในเดือนมกร าคม 2564 ที่ผู้ถือ

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจน จะได้รับ มีสิ ทธิอะไรบ้ าง และจะได้รับในวันที่เท่าไร มีร ายละเ อียดดังนี้

1 กุมภาพันธ์ 2564

3.ส่วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม สำหรับสิ ทธิการช่วยเห ลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโ ครงการเท่านั้น

5 กุมภาพันธ์ 2564 4.มาตรการ เร าช นะ งวดที่ 1

12 กุมภาพันธ์ 2564 5.มาตรการ เร าช นะ งวดที่ 2

วงเ งินมาตรการ เร าช นะ ผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับเ งินจำนวน 675 หรือ 700 บ าทต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเ กณฑ์ของร ายได้ โดยเป็นการรับเ งินงวดที่ 2

โดยจะได้รับเ งินผ่านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเช่ นเดิม และไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้เช่ นกัน

18 กุมภาพันธ์ 2564

ขณะเ ดียวกันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 ได้มีการอนุมั ติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ให้กับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 โดยมีสิ ทธิที่จะได้รับดังนี้

6.ส่วนลดค่ าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้ น้ำไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหนด ก็คือเ ดือนละไม่เกิน 100 บ าท

เมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ายเ งินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเ งินสดกลับมาเข้าบั ตรในวันที่ 18 มกร าคม 2564

โดยสามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้

7.ส่วนลดค่ าไฟฟ้าประจำเ ดือน โดยผู้ที่ถือบั ตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บ าท เมื่อสิ้นเ ดือนบิลค่ าไฟฟ้ามาให้จ่ายเ งิน

ไปก่อน เมื่อระบบจัดเ ก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเ กณฑ์ ก็จะโอนเ งินช่วยเห ลือกลับมาเข้าบั ตรให้ 230 บ าท ในวันที่ 18 มกร าคม 2564

โดยสามารถกดเ งินสดออกมาใช้ได้

19 กุมภาพันธ์ 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564 10.มาตรการ เร าช นะ งวดที่ 4 วงเ งินมาตรการ เร าช นะผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับเ งินจำนวน 675 หรือ 700 บ าทต่อสัปดาห์

ขึ้นอยู่กับเ กณฑ์ของร ายได้ โดยเป็นการรับเ งินงวดที่ 4 โดยจะได้รับเ งินผ่านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเช่ นเดิม

และไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้เช่ นกัน

ข้อมูลmumkhao