ล่ มแต่เ ช้า เ ป๋าตั ง เ ข้าใช้ง านไ ม่ได้

เรียกได้ว่า วันนี้ เร าช นะ ตรวจสอบสถานะ ก ลุ่ม 2-3 จะได้รับโอนเ งิน งวดแรก 2,000 บ าท แต่ก่อนจะรอรับเ งิน อย่ าลืมกด ยืนยันสิ ทธิ

หรือ รับสิ ทธิ ในแอพฯ เป๋าตัง เ ช็คขั้นตอนยืนยันสิ ทธิ พร้ อมวิธีใช้เ งินเร าช นะ กันนะครับ ผู้ได้รับสิ ทธิ เร าช นะ ตรวจสอบสถานะ

กลุ่ม 2-3 มีเฮ เพร าะวันนี้ 18 ก.พ.64 เ ป็นวันที่ประชาช นสองก ลุ่มดังก ล่าว จำนวน 10.2 ล้านคน ได้รับโอนเ งินจากโ ครงการเป็น

งวดแรก 2,000 บ าท แต่สิ่งที่ต้องรู้และอย่ าลืมทำก่อนที่จะได้รับเ งิน ก็คือต้องกดยืนยันสิ ทธิ(กดรับสิ ทธิ)หรือ ยืนยันตั วตนในแอพฯ เป๋าตังเ สียก่อน

วิธีและขั้นตอนการกดยืนยันสิ ทธิเร าช นะ มาให้รู้ชัดๆ อีกครั้ง พ ร้อมรู้วิธีใช้จ่ายเ งินเร าช นะผ่านแอพฯ เป๋าตัง มาให้รู้ในคร าวเ ดียวกัน ดังนี้

วิธีกด ยืนยันสิ ทธิ ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

1. เ ปิดแอพฯ เป๋าตัง เลือกเมนู เร าช นะ

2. กดยอมรับเงื่ อนไข เร าช นะ

3. เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจ จุบัน

4. ยืนยันจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจ จุบัน

5. เข้าสู่หน้า เร าช นะ พร้ อมใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง

กลุ่ม 2-3 ยังสามารถกด ยืนยันสิ ทธิ ได้เรื่ อยๆ

1. ผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะ กลุ่ม2 กดยืนยันสิ ทธิได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. เป็นต้นไป

2. ผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะ กลุ่ม3 กดยืนยันสิ ทธิได้ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป 3. เ งินจำนวน 2,000 บ าท ที่ทางรั ฐบ าลโอนให้ในวันนี้ 18

ก.พ.64 ประชาช นสามารถเ ริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเ งินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เ งินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่

31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้กับร้ านที่เข้าร่วมโ ครงการคนละค รึ่ง และโ ครงการเร าช นะทั้งหมด

วิธีใช้เ งิน เร าช นะ ตรวจสอบสถานะ ผ่านแอพฯ เป๋าตัง

1. เริ่มจากเ ปิดแอพฯ เป๋าตัง ขึ้นมา แล้วกดไปที่ G-Wallet

2. เลือกกดที่ เร าช นะ ที่แถบรูปภาพชื่อโ ครงการ

3. เข้าสู่หน้าหลัก เร าช นะ ตรงนี้จะโชว์จำนวนเ งินที่ได้รับโอนมา 2,000 บ าท ให้กด สแกนคิว อาร์โค้ด เพื่อใช้สิ ทธิ

4. เลื่ อนกรอบเพื่อสแกน QR Code หลังจากสแกนติดแล้ว รอระบบประมวลผลสักครู่

5. ระบบจะแสดงร าค าสินค้ าหรือบริการขึ้นมา ให้ตรวจสอบยอดเ งินก่อน จากนั้นให้กดรหัส

6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิ ทธิ (จ่ายเ งิน)

6. เส ร็จสิ้น โดยผู้ใช้งานจะได้ สลิปห ลักฐาน การใช้สิ ทธิ ส่งมาเข้ามาในมือถือ

เร าช นะ กลุ่ม 2-3 จะได้เ งินงวดต่อๆ ไปเมื่อไหร่

ล่าสุดเช้าวันนี้มีร ายงานว่า แอปฯ เป๋าตังเข้าไม่ได้ ค าดแห่เข้าเ ช็คยอด เร าช นะ วันแรก

อย่ างไรก็ใจเย็นๆกันนะครับ ได้ทุกคน ณ เวลานี้คนอาจจะเข้าใช้งานแอปเป็นจำนวนมากทำให้แอปล่ม

ขอบคุณ ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ