อาก าศวั นนี้ ต อนบนห นาวเ ย็น ฝ นฟ้าค ะนอง ใต้ยั งมีฝ น

อุตุฯ ค าดวันนี้ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ปกคลุม “ภาคเห นือ-กลาง-ตะวันออก” ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแ รงบ างพื้นที่

“ภาคใต้” มรสุมกำลังแ รง ทำฝนเพิ่ม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริ เวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน

ได้แผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเห นือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเ วณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นเป็นบ างพื้นที่ ขอให้ประชาช นบ ริเวณประเทศไทยตอนบน

ดูแลรักษาสุข ภาพ เนื่ องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่ มมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่ มมากขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่ องจากในช่วงนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแ รง

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกค วันมีไม่มาก

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพ ชรบูรณ์ อุณ หภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซี ยส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ หภูมิต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณ หภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครร าชสีมา และบุรีรัมย์ อุณ หภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 33-35

องศาเซลเซี ยส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุ ทรสงคร าม ร าชบุรี

กาญ จนบุรี สุพร รณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และนคร สวรรค์ อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซี ยส

ลมใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริ เวณจังหวัดช ลบุรี ระยอง จัน ทบุรี และตร าด

อุณ หภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบ ริเวณจังหวัดเพ ชรบุรี ประจวบคีรีขั นธ์ และชุมพร

อุณ หภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบ างพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพ มหานครและปริ มณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง อุณ หภูมิต่ำสุด 24-26

องศาเซลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลthairat