ผ ลอ อกแ ล้ว ไข่มุ กเมโล ข องส ามีภรรย าที่เ จอ

คืบหน้ากรณี นายมลเที ยร จันสุข อายุ 40 ปี คนขับรถหัวลากที่ ต.บึง อ.ศ รีร าชา จ.ชลบุรี และนางส าววาสนา แสงจั นทร์ อายุ 44 ปี ภรรย า

ที่ซื้อหอยกระโจงโดงเห ลือ จากสะพานปลาแห ลมฉบัง ในร าค า 50 บ าท แต่เจอไข่มูกเมโลอยู่ด้านใน จนกลายเ ป็นที่ฮือฮานั้น

ภาพจาก ข่ าวช่องวัน

โดย นายมลเทียร เ ปิดเผยล่าสุดหลังนำไข่มุกเมโลที่พบ ไปต รวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอั ญมณีและเครื่ องประดั บแห่งช าติ (อ งค์กรมหาช น)

สำนักงานใหญ่ เขตบ างรัก กรุงเทพมหานคร และผลตรวจออกมายืนยันว่า เป็นไข่มุกเมโลของแท้ น้ำห นัก 65.57 กะรัต มูลค่ าหลักล้านบ าท

ทั้งนี้ ตนเองดีใจมากเหมื อนถูกเลข เบื้ องต้นได้นำไข่มุกเมโลไปเก็บไว้ที่ธนาค ารแล้ว เพื่อความปลอดภั ย ซึ่งยินดีข ายทันทีหากมีผู้สนใจติดต่อซื้อ

เพร าะมองว่าถ้าจะเ ก็บไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ซึ่งเ งินที่ข ายได้จะเอาไปใช้หนี้ และเ ก็บไว้เป็นทุนในการทำงานที่บ้ านเ กิด

ภาพจาก ข่ าวช่องวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่ าวช่องวัน