ล งเย อะม าก ร าค าท องคำ วั นนี้

ร าค าทองประจำวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับลง 300 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 25,400 บ าท ข ายออกอยู่ที่ 25,500 บ าท ร าค าทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 24,938.20 บ าท

ขา ยออกอยู่ที่ 26,000 บ าท

เรื่องซื้อข ายทอง จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ก็มีร ายละเอี ยดปลีกย่อยเยอะพอสมควร แล้วถ้าเร าอย ากได้ทองคำ และร าค าที่ตรงกับที่ตั้งใจไว้

หรือจะซื้อ-ข ายทองครั้งต่อไป จะต้องทำอย่ างไร ? วันนี้เร ายกบ างประเด็นมาสรุปให้ฟังสำหรับคนที่สนใจเรื่ องทองคำ

1. รูปแบบของทอง หลักๆ แล้วมีทองคำอยู่ 2 แบบ คือ ทองแท่ง และทองรูปพรรณ โดยทั้งสองแบบมีทั้ง 96.5% และ 99.99%

แต่โดยส่วนมากที่จำหน่ายกัน และมาต รฐานทองคำประเทศไทยจะกำหนดความบริสุ ทธิขั้นต่ำไว้ที่ทองคำ 96.5%

2. ร าค าทอง ร าค าทองคำแท่ง และร าค าทองรูปพรรณ มีร าค าข ายออก และร าค ารับซื้อคืนที่ต่างกัน แม้จะน้ำหนักและความบริสุ ทธิ์เท่ากัน

3. ร าค าทอง มีร าค าข าย (หมายถึงร าค าที่ร้ านทองข ายทองให้ลูกค้ า) กับร าค ารับซื้อ

(หมายถึงร าค าที่ร้ านทองจะรับซื้อทองคืนจากลูกค้ า)

ซึ่งในช่วงเวลาเดี ยวกันร าค าฝั่งข ายจะสูงกว่าร าค าฝั่งรับซื้อเสมอ ร าค าทองคำแท่งตามประกาศของสมาคมค้ าทองคำฯ

ร าค าข ายจะสูงกว่าร าค ารับซื้อคืน 100 บ าทเสมอ แต่ในการซื้อ-ข ายจริง จะต่างกันประมาณบ าทละ 100-400 บ าท

ในกรณีของทองคำแท่ง หรือประมาณบ าทละ 940-1,600 บ าท

ในกรณีของทองรูปพรรณ สาเ หตุที่เป็นเช่ นนี้ จะอธิบ ายในลำดับต่อๆ ไป

4. เวลาไปซื้อทอง นอกจากร าค าทองคำแล้ว เมื่อซื้อทองคำแท่งยังมีค่ าบ ล็อก(หรือค่ าพรีเมี่ ยม) และเมื่อซื้อทองรูปพรรณยังมีค่ ากำเห น็จเพิ่มด้วย

ในบ างพื้นที่ ทองคำแท่งขนาดแท่ง 5 บ าทขึ้นไปจะไม่คิดค่ าบ ล็อก ก็จะคิดแต่ร าค าทอง

5. ร าค าข ายทองรูปพรรณ ตามประกาศของสมาคมค้ าทองคำฯ คือ ร าค าข ายทองคำแท่ง + 500 บ าท ซึ่ง 500 บ าท

คือร าค าประมาณการของค่ า กำเห น็จ(ค่ าแปรรูปและผ ลิต)ทองรูปพรรณ 1 บ าท แต่ในความเป็นจริง อาจแตกต่างไปจากนี้ได้

เพร าะค่ ากำเห น็จทองรูปพรรณ 1 บ าท มีตั้งแต่ 500 บ าท ไปจนถึงหลักพันบ าท ขึ้นอยู่กับลวดลาย ความย ากง่ายในการผ ลิต

6. ร าค าข ายทองคำแท่ง ขนาดต่ำกว่าแท่ง 5 บ าท มีตั้งแต่ขนาด 1 กรัม, ค รึ่งสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง จนถึงแบบ 1 บ าท และ 2 บ าท

ร าค าข ายออกคือร าค าทองคำแท่งฝั่งข ายบวกค่ าบ ล็อก ค่ าบ ล็อกทองคำแท่ง 1 บ าท มีตั้งแต่ 150 บ าท ไปจนถึง 300 บ าท

ทองคำแท่งมีทั้งแบบไม่มีลวดลาย(มีแต่ตร าโลโก้หรือยี่ห้อผู้ผ ลิต ระบุความบริ สุทธิ์ และน้ำหนัก) และแบบมีลวดลายสวยงาม

ซึ่งแบบมีลวดลายสวยงามก็มีค่ าบ ล็อกสูงกว่าแบบไม่มีลวดลาย

7. ร าค ารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ร าค ารับซื้อคืนทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้ าทองคำฯ กับร าค าที่ร้ านทองรับซื้อทองจริงอาจแตกต่างกัน

เนื่ องจากร าค ารับซื้อคืนทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้ าทองคำฯ จะคิดลดจากร าค ารับซื้อคืนทองคำแท่งเพียง 1.8% ส่วนหลักเก ณฑ์

ที่ทางสคบ. กำหนดไว้และใช้ปฏิบั ติกันโดยส่วนมากคือ หากเป็นทองรูปพรรณที่ลู กค้ าซื้อออกจากร้ านเดียวกันไป ให้คิดลดจากร าค ารับซื้อคืนทองคำ

แท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% แต่หากเป็นทองคำที่มาจากต่างร้ านอาจคิดลดหรือหักได้มากกว่า 5% ทั้งนี้จะไม่มีการบวกค่ าลายหรือค่ ากำเห น็จคืนให้

8. สาเห ตุที่ทองรูปพรรณโดนหักร าค ารับซื้อคืนเยอะ ก็เพร าะว่าเวลานำทองรูปพรรณมาข ายคืน พอนำทองไปชั่งบนตร าชั่ง ทองรูปพรรณจะมีน้ำหนัก

ของ “น้ำประสานทอง” ที่อยู่บนชิ้นทองนั้นด้วย ไม่ได้มีแต่ทองล้วนๆ น้ำประสานทองเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทองรูปพรรณ ใช้ในการเชื่ อมรอยต่อ

ของส่วนประกอบเล็กๆ บนชิ้นงานทองรูปพรรณ แต่เวลาหักน้ำหนักน้ำประสานทอง จะเป็นการหักที่ “ร าค า” โดยตามเก ณฑ์ที่กล่าวไปแล้ว

9. ร าค ารับซื้อคืนทองคำแท่ง ใช้ร าค าทองคำแท่งฝั่งรับซื้อคืนตามประกาศของสมาคมค้ าทองคำฯ โดยดูน้ำหนักทองตามที่ปร ารกฎบนตร าชั่ง

และไม่มีการบวกค่ าบล็ อกคืนให้ บ างพื้นที่อาจมีการคิดลดจากร าค าที่ประกาศแต่ไม่มากเท่าที่คิดลดร าค ารับซื้อคืนทองรูปพรรณ

10. เงื่ อนไขอื่นๆ เช่ น เรื่องใบรับประกันสินค้ า ต้องเก็บรักษาใบรับประกันไว้กับทอง และนำไปด้วยเวลานำทองไปข ายคืน แม้จะไปร้ านเดิม

ก็อย่ าไปค าดหวังว่าทางร้ านเข้าจะจำท่าน หรือจำทองของเขาได้ แม้จะเป็นยี่ห้อของเขาเอง จะเป็นสาขาเดิม คนเดิม หรืออะไรก็แล้วแต่

ถ้ามีใบรับประกันตอนซื้อมาต้องเก็บให้ดี และนำไปด้วยเวลานำทองไปข ายคืนเสมอ

ข้อมูลsiamtoday