ตาร างการโ อนเ งินเร าช นะ ร อบพิเ ศษ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไทม์ไลน์ วันโอนเ งินเยี ยวย า เร าช นะ

สำห รับประชาช นกลุ่มไม่มีสมา ร์ทโฟน ไม่มีเน็ต ไม่มีบั ตรคนจน (เ ปิดลงทะเบี ยน 15 ก.พ.-5 มี.ค.64 ณ ธนาค ารกรุงไทย)

โดยจะโอนเ งินเข้าในบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด (บั ตรแ ข็งสีฟ้าอ่อน) ของผู้ที่ลงทะเ บียนและได้รับสิ ทธิ

ซึ่งสามารถนำบั ตรประชาช นไปรูดหรือสแกนซื้อสินค้ าและใช้บริ การกับร้านค้ าที่ร่วมโครงการเร าช นะได้ทั่วประเทศ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์

สำห รับคนที่ไม่มีสม าร์ทโฟน

คนไม่มีมือถือ รับเ งิน เร าช นะ งวดแรก 4 พันบ าท 5 มี.ค.

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์