ม33 เร ารักกั น เตรี ยมรั บเ งิน 4,000 บ าท

เลขาธิการ สปส. แจงร ายละเ อียดโครงการ ม.33 เร ารักกัน พร้ อมย้ำเ ปิดลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน เผยการดำเนินงาน

ขั้นตอนการลงทะเบี ยนเพื่อขอรับสิ ทธิ์ และเงื่ อนไขในโครงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบั ติผู้ประกันตนที่มีสิ ทธิ์ ดังนี้

-เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่มีสัญชาติไทย

-ไม่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

-ไม่ได้รับสิ ทธิ์โครงการ เร าช นะ

-ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเ นินโครงการ ม.33 เร ารักกัน ผู้มีสิ ทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com และกดยืนยันตั วตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บ าท

จนครบ 4,000 บ าท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ บริการ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน

“ถุงเ งิน” หรือภายใต้โครงการ คนละค รึ่ง และโครงการ เร าช นะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณี ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิ ทธิ์ตามโครงการ ม.33 เร ารักกัน สามารถขอทบท วนสิ ทธิ์ผ่านเว็บไซต์

www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 ถึง 28 มี.ค. 2564 โดยธนาค ารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

พร้อมกดยืนยันตั วตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 ถึง 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บ าท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ าผู้ประกอบการบริการ ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน หรือภายใต้โครงการคนละค รึ่ง

และโครงการ เร าช นะ ในวันที่ 12 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 อย่ างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว ค าดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตร า 33

เข้าข่ายมีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รั ฐบ าลใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้านบ าท โดยสำนักงานประกันสังคม

ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิ ทธิ์ ม.33 เร ารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิ ทธิ์

และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบ ายรั ฐบ าล

ขอบคุณ ไทยรั ฐ