แ อพเ ป๋าตั ง ต รวจสอบสิ ทธิสวั สดิการสุ ขภ าพฟ รี

แอป เป๋าตัง ชวนใช้สิทธิสวั สดิการสุขภาพฟรี ผ่าน “กระเ ป๋าสุขภาพ” ทั้ง ตรวจคัดกรองมะเ ร็ง ฉีดวัคซีนกว่า 16 บริการ จองฉีดวัคซีนไข้ห วัดใหญ่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ธนาค ารกรุงไทย ชวนคนไทยเ ช็คสิ ทธิสุขภาพผ่าน “กระเ ป๋าสุขภาพ”

หรือ Health Wallet บน แอป เป๋าตัง 24 ชั่วโมง หลังจากประชาช นส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิ ทธิด้านใดบ้ าง ตามสวัสดิการภาครั ฐ

นายผยง ศรีวณิช กร รมการผู้จัดการใหญ่ ธนาค ารกรุงไทย เ ปิดเผยว่า ตามที่ธนาค ารร่วมกับ สปสช. เ ปิดให้ประชาช น

จองสิ ทธิการเสริ มสร้ างสุขภาพ และป้องกันโ รครวม 16 บริการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดี

เฉพาะหน่ วยบริการในกรุงเทพฯ​ มีประชาช นจองสิ ทธิไปแล้วกว่า 150,000 สิ ทธิ

อย่ างไรก็ตาม ยังมีประชาช นจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิ ทธิรับสวั สดิการด้านใดบ้ าง ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครั ฐ

ซึ่งมีทั้งสิ ทธิการตรวจ คัดกรองโ รคมะเร็งต่าง ๆ และการฉีดวัคซีนป้องกันโ รค

ดังนั้น จึงอย ากเชิญชวนให้คนไทยทุ กคนตรวจสอบสิ ทธิของตนเอง ซึ่งจะจำแนกตามกลุ่มอายุ โดยสามารถตรวจสอบสิท ธิตนเองได้ง่ายๆ

เพียงด าวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง กดยอมรับเงื่อ นไขการเ ปิดใช้งานและการเข้าถึงสิ ทธิสร้ างเส ริมสุขภาพและป้องกันโ รคตามที่ สปสช.

กำหนด หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบสิ ทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตังได้ต ลอด 24 ชั่ วโมง

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ ารณสุข เ ปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโ รค

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาค ารกรุงไทย ร่วมเ ปิดโครงการจองสิ ทธิฉีดวัคซีนไข้ห วัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564

ผ่านกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) บนแอปพลิ เคชันเป๋าตัง สำหรับกลุ่ มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

บริการ Health Wallet ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการสุขภาพ ในกองทุนบั ตรทอง ที่ง่ายขึ้น ตามรูปแบบวิถีชี วิตใหม่ (New Normal)

ช่วยลดความแออัดในโรงพย าบ าล ลดการแพร่กระจายโ รคโดยเฉพาะ CV-19

ขณะเดี ยวกัน ยังเป็นการสนั บสนุนยกระดั บกองทุนบั ตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่ ที่เป็นนโยบ ายและความมุ่งมั่นของรั ฐบ าล

ในการยกระดั บบริการบั ตรทองเป็น วีไอพี ด้วยการเพิ่ มความสะดวกในการรับบ ริการให้กับประชาช น

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งช าติ (สปสช.) เ ปิดเผยว่า ในปี 2564 สปสช.

ได้จัดเตรี ยมวัคซีนป้องกันโรคไข้ห วัดใหญ่จำนวน 6.4 ล้านโดส เพื่อบริการฉีดให้กับประชากรก ลุ่มเป้าหมาย 7 ก ลุ่มเสี่ ยง

และสำหรับห ญิงตั้งคร รภ์โดยเฉพาะ จำนวน 3.5 แสนโดส

ทั้งนี้ ได้เ ปิดให้กลุ่มเสี่ ยง จองสิทธิและนัดหมายฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2564

เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นห ญิงตั้งคร รภ์สามารถขอลงทะเบี ยนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

สำหรับการลงทะเบี ยนจองสิ ทธิฉีดวัคซีนมี 4 ช่องทางหลัก

สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ)

หน่วยบริการประจำหรือโรงพย าบ าลในระบบบั ตรทอง (ทั่วประเทศ)

Line @UCBKKสร้ างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบั ตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจั นทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

และวันเสาร์อาทิ ตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบี ยนจองสิ ทธิ และนัดฉีดวัคซีนเพิ่ มเติม สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯเป๋าตัง

การลงทะเบี ยน ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านระบบ Hospital Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาช นสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

ซึ่งเป็นสวั สดิการที่รั ฐมอบให้ตั้งแต่ช่วงแรกเ กิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยเป็นการขย ายระบบบริการ Health Wallet

ภายหลังจากที่มีการนำร่องระบบจองสิ ทธิฉีดวัคซีน ที่โรงพย าบ าลศิริร าช และได้รับการตอบรับด้วยดีในปีที่ผ่านมา

ประชากร 7 กลุ่มเสี่ ยง ที่สามารถจองสิ ทธิ และนัดหมายฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้แก่

ห ญิงมีคร รภ์

เ ด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

ผู้มีโ รคเรื้อรัง 7 กลุ่มโ รค (โ รคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลื อดสมอง ไตวาย ผู้ป่ วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบ าหวาน)

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลื อตนเองไม่ได้

ผู้ป่ วยโ รคธาลัสซีเมี ยและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ป่ วยโ รคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลก รัมขึ้นไป หรือดัช นีมวลกายมากกว่า 35 กิโลก รัมต่อตาร างเมตร

ในส่วนของธนาค ารกรุงไทย ได้เต รียมความพร้ อมของระบบไว้ เพื่อให้การจองสิ ทธิฉีดวัคซีนป้องกันโ รคไข้หวัดใหญ่ผ่านกระเป๋าสุขภาพ

มีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยออกแบบระบบที่รองรับ Digital Journey อำนวยความสะดวกให้ประชาช นผู้รับบริการ ในการเ ช็คสิ ทธิ

ทำการนัดหมาย ยืนยันตั วตนผู้มารับบริการ

พร้ อมกันนี้ ยังเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผ่าน Online Dashboard ซึ่งแสดงผลแบบ interactive ประมวลผลแบบเรียลไทม์

ทำให้บริ หารจัดการวัคซีนได้ทันที ผ่านช่องทางดิจิทัลเชื่ อมโยงตั้งแต่ประชาช นผู้รับบริการ จนถึงหน่วยบริการ

ตลอดจนพั ฒนากระบวนการจองและฉีดวั คซีนฯ ให้แก่ประชาช น ที่โรงพย าบ าลกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จะมีบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย โดยใช้ QR Health ID ยืนยันตั วตนแทนบั ตรประชาช น

รวมทั้งสามารถชำระค่ าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิ ทธิผ่าน Wallet ได้ทันที

ข้อมูลthebangkokinsigh