บั ตรคนจน รับอีก5 เ ด้งค รึ่งห ลังเดื อน กุมภา พันธ์

ในช่ วงต้นเดื อน กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) รับความช่วยเห ลือและวงเ งินเยี ยวย าCV– 19 ไปแล้วหลายร ายการ

แต่ความช่วยเหลื อยังไม่หมดเพี ยงเท่านี้! เพร าะช่วงครึ่ งหลังเดื อนกุมภาพั นธ์ 2564 มีความช่วยเห ลือรออยู่อีก 5 เด้ง

บอกเลยในจำนวนนี้ 3 ร ายการจ่ายเป็นเ งินสด

ในช่วงค รึ่งหลังของเดื อนกุมภาพั นธ์ 2564 บั ตรคนจน บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีความช่วยเห ลือรออยู่อีก 5 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ร ายการ

1.ค่ าน้ำประปาฟ รี 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ

ครัวเรื อนที่ใช้ น้ำประปาไม่เ กินเก ณฑ์เดื อนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเ งินสดให้กลับเข้าบั ตรคนจนในวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบั ตรฯ มากดเ งินสดใช้ได้เลย

2.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เ กิน 230 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ครัวเรื อนที่ได้รับสิ ทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเ ดือนละ 230 บ าท

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเ งินสดให้กลับเข้าบั ตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

และสามารถนำบั ตรฯ มากดเ งินสดใช้ได้เลย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ร ายการ

1.โครงการเร าช นะ งวดที่ 3 โครงการเร าช นะจะโอนวงเ งินเข้า บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เป็นงวดที่ 3 เพื่อเยี ยวย าผลกระทบจากCV-19

ซึ่งการจ่ายเ งินจะแบ่งเ ป็น 2 ก ลุ่มดังนี้

ก ลุ่มที่ 1 ผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเ งินเ พิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

ก ลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเ งินเ พิ่มเติม 700 บ าทต่อคน

สำหรับวงเ งินเพิ่ มเติมจากโครงการเร าช นะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสด

โดยวงเ งินจะสะสมอยู่ในบั ตรฯ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤ ษภาคม 2564 เท่านั้ น

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ร ายการ

1.เบี้ ยความพิการเพิ่ มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิการเพิ่ มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อ นไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป,

2.มีบั ตรประจำตั วผู้พิการ และ 3.มี บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยวงเ งินเบี้ ยความพิการเพิ่ มเติม 200 บ าท จะโอนเข้ากระเป๋าเ งินอิเล็กทรอนิกส์

(e-Money) ของบั ตรฯ ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถกดเป็นเ งินสดได้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ร ายการ

1.โครงการเร าช นะ งวดที่ 4 โครงการเร าช นะจะโอนเ งินเข้าบั ตรคนจนเป็นงวดที่ 4 เพื่อเยี ยวย าผลกระทบจากCV-19

ซึ่งการจ่ายเ งินจะแบ่งเป็น 2 ก ลุ่มดังนี้

ก ลุ่มที่ 1 ผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

ก ลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 700 บ าทต่อคน

สำหรับวงเ งินเพิ่มเ ติมจากโครงการเร าช นะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสด

โดยวงเ งินจะสะสมอยู่ใน บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤ ษภาคม 2564 เท่านั้น

“บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ” ใช้วงเ งิน “เร าช นะ” ได้ที่ไหน?

วงเ งินเยี ยวย า “เร าช นะ” จะโอนเข้า “บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน” แบบอั ตโนมั ติจำนวน 675-700 บ าทต่อคนต่องวด

แต่วงเ งินเร าช นะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเ งินสดได้ โดยผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐสามารถรูดใช้วงเ งินในบั ตรฯ

ในร้ านค้ าหรือบ ริการที่เข้าร่ วมโค รงการเท่านั้น

สำห รับสินค้ าและบริการที่สามารถใช้วงเ งินเร าช นะรูดซื้อได้มีดังนี้

ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพั ฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีเครื่ องรับชำระเ งินทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (EDC) หรือเครื่ องรูดบั ตร ซึ่งกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เท่านั้น ผู้ใช้สิ ทธิ์เร าช นะผ่านแอปพลิ เคชั่นเป๋าตังไม่สามารถรูดใช้ได้

ร้ านถุงเ งินธงฟ้าฯ

ร้ านค้ าที่ลงทะเบี ยน “คนละค รึ่ง”

ร้ านค้ าที่ลงทะเบี ยน “เร าช นะ” ซึ่งมีสินค้ าและบริหารหลากหลายกลุ่ม ดังนี้

ก ลุ่มขนส่งสาธ ารณะ ได้แก่ แท็กซี่, รถตู้โดยสารประจำทาง, จักรย านย นต์รับจ้าง (วินมอเต อร์ไซค์), สามล้อเค รื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก),

สามล้อถีบ ,รถสองแถว, รถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.), รถโดยสาร (รถทัวร์) บขส., รถไฟฟ้า

ก ลุ่มสุขภาพ/ความงาม ได้แก่ ร้ านนวด/สปา, ร้ านตั ดผม/ร้ านเสริ มสวย/ทำเล็บ

ก ลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพ ทย์ ได้แก่ สถานพย าบ าลประเภทที่ไม่รับผู้ป่ วยค้ างคืน (คลินิก), แพ ทย์แผนจีน,

คลินิก (การรักษาทางการแพ ทย์เสริ มความงาม,ทัน ตกร รม, อื่น ๆ)

ก ลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด ได้แก่ งานก่อสร้ างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตั ดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้ า/เสื้ อผ้า,

ช่างซ่อมรถยนต์/จักรย านยนต์/จักรย าน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่ น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์, รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่ าเ ชื้อ ฉีดป ลวก, ซักรีด

ก ลุ่มบริ การที่พัก/สถานที่ ได้แก่ โฮมส เตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพา ร์ทเม้นท์/แฟลต แต่ก ลุ่มนี้ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบกิ จการที่ถูกต้องตามกฎห มาย

ข้อมูลthebangkokinsight