ม าดูสีรถที่เ ป็นมงค ลกับคนเ กิดทั้ ง7วัน

ย านพาห นะ เรียกว่าเ ป็น ปัจจัยที่ 5 ที่ 6 ที่งอกมาจากสิ่งที่จำเ ป็นในชี วิตประจำวัน พร้ อมๆ กับมือถือแล้วนะครั บ นอกจากความสวยงาม

ความทนทาน และร าค าแล้ว เร ามาดูด วงสีรถย นต์ในปี 2564 กันหน่ อย ว่าปีนี้ สีอะไรถึงจะเส ริมด วงในวันเ กิดของเร าในทุ กๆ ด้ านทั้ง การงาน

การเ งิน อาจารย์อร รถพล น้อยวงศ์ บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ว่า

วันจั นทร์

แ นะนำสีดำ เพร าะว่าจะมีอิ ทธิพลจากดาวเน ปจูน จะทำให้เส ริมเรื่ องของการแ ก้ไขปั ญ หา และการวางกลยุ ทธ์ได้เ ป็นอย่ างดี

วันอั งค าร

แ นะนำสีเขี ยว เพร าะว่าอิ ทธิพลจากดาวพุธ จะทำให้เส ริมด้ านการทำมาหากิน ค้ าข ายได้อย่ างดี เจรจาได้ประสบความสำเร็ จได้เ ป็นอย่ างดี

วันพุ ธ

แ นะนำสีแ ดง เพร าะว่าอิ ทธิพลจากดาวอาทิ ตย์จะทำให้มีความกระตื อรื อร้น และมีแนวความคิดสร้ างสร รค์ creative ได้อย่ างดีมากๆ

วันพฤหั สบดี

แ นะนำสีน้ำต าล เพร าะว่าอิ ทธิพลของดาวเ สาร์ จะทำให้มีการเ ดินทาง และทำงานได้เ งินอย่ างประสบความสำเ ร็จ และเส ริมเรื่ องความปลอดภั ย

วันศุ กร์

แ นะนำสีเห ลือง เพร าะว่าจะเส ริมเรื่ องความรัก ความเม ตตาได้เป็นอย่ างดี โดยเฉ พาะเรื่ องการทำงานและการติดต่อคนจากอิ ทธิพลของดาวจั นทร์

วันเ สาร์

แ นะนำสีเ ทา เพร าะว่าจะเส ริมได้จากพ ลังของดาวยูเรนัส เส ริมเรื่ องของการขั บรถได้มั่นคง ปลอดภั ย ไร้กังวลและเส ริมเป็นอย่ างดีหากดีลงานกับ

ร าชการ

วันอาทิ ตย์

แ นะนำรถสีฟ้า พลังจากดาวศุกร์จะเส ริมเรื่องการเป็นมิ ตร ใจเย็น เอื้ ออาทรที่ดีต่อการขับ แคล้ วคลาดจากอุบั ติเห ตุ

จะเ ห็นได้แล้วนะครับว่ารถในปัจ จุบัน จะทำให้การงาน และชี วิตปัจ จุบันของเร าในด้านต่างๆ ดีขึ้น หากเร าใส่ใจสักนิด

ชี วิตจะดีครบทุ กด้ าน โดยไม่จำเป็นต้องซื้ อรถแพงเลยค รับ

ข้อมูลthairat