ด วง4 นักษั ตรชอบช่ วยคนอื่ น แต่เ วลาเดื อดร้ อนพึ่งใครแ ทบไม่ได้

ด วง 4 นักษั ตรคนอื่นมักขอความช่วยเห ลือ แต่เวลาเดื อดร้อนพึ่งใครแทบไม่ได้ โดยยังเป็นคนมีบุญ มักมีเรื่ องไม่คาดฝันมาช่ วยเวลาติดขัด

ขัดสนก็จะเจอทางออกเส มอ

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี ถึงด วง 4 นักษั ตรที่คนอื่นมักมาขอความช่ วยเห ลือ คนอื่นชอบนำความเดื อดร้อนมาให้

แต่พอเราเดื อดร้อน หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเรื่ องไม่คาดฝันมาช่วยเวลาติดขัด ขัดสนก็จะเจอทางออกเสมอ

สำหรับ 4 นักษั ตร ประกอบด้วย ชวด มะโรง มะเมีย มะแม โดยทั้ง 4 นักษั ตรที่คนอื่นมักมาขอความช่ วยเห ลือ คนอื่นชอบนำความเดื อดร้อนมาให้

แต่พอเราเดื อดร้อน หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเรื่ องไม่คาดฝันมาช่ วยเวลาติดขัด ขัดสนก็จะเจอทางออกเสมอ

ปีช วด

ปีมะ โรง

ปีมะเ มีย

ปีมะแ ม

ข้อมูลkhaosod