3ก ลุ่มที่ไม่ผ่ านเก ณฑ์ จะต้ องกดปุ่ มนี้ ไม่อย่ างนั้นจะถูกเรี ยกเ งินคืน

เร าช นะ เพิ่ มปุ่ม สละสิ ทธิ สำห รับ 3 ก ลุ่มที่ไม่ผ่ านคุณสมบั ติ หากได้รับสิ ทธิแล้ว จะต้องเข้าไปกด สละสิ ทธิ ไม่อย่ างนั้นจะถูกเรียกเ งินคืน

วันนี้ (15 ก.พ.) ถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ เร าช นะ.com จะมีแถบสีชมพูพร้ อมข้อความว่า สละสิ ทธิ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบั ติไม่ตรงตามเงื่ อนไขของโ ครงการ

คือ ไม่ใช่ผู้มีร ายได้น้อย เกษ ตรกร อาชีพอิ สระ ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิโครงการ คนละค รึ่ง หรือเ ร าเ ที่ยวด้วยกัน

จะต้องเข้าไปกด สละสิ ทธิ

ปุ่มสีชมพู ปุ่มสละสิ ทธิ

จากนั้นกรอกข้ อมูลส่วนตั ว ทั้งเลขบั ตรประจำตั วประชาช น 13 หลัก ชื่อ นามส กุล, วัน เดื อน ปีเกิด แล้วกดแถบสีฟ้าด้ านล่าง

ขอสละสิ ทธิเข้าร่วมโ ครงการเร าช นะ โดยกระทรวงการค ลัง ย้ำว่า 3 ก ลุ่มที่จะไม่ได้รับสิ ทธิโครงการ เร าช นะ คือ ข้าร าชการ

พนักงานรั ฐวิสา หกิจ และลู กจ้างชั่ วคร าวของรั ฐ จะต้องสละสิ ทธิ ไม่เช่ นนั้ นจะถูกเรียกเ งินคืน

ขอบคุณ bugaboo.tv