ก รุงไทยแ จงแล้ว ขย ายเวลาออกไปถึง5 มี นาคม สำห รับก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน

ธนาค ารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาค ารได้ดำเนิ นการจัดระบบการลงทะเบี ยนโครงการ เร าช นะ” สำหรับประชาช น “กลุ่ มที่ไม่มีสม าร์ทโฟน”

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลู กค้ า และประชาช นที่มาลงทะเบียน โดยให้แต่ละสาขาจัดทำระบบแจกบั ตรคิวลงทะเบี ยนตามจำนวนลู กค้ า

ที่สาขาสามารถรองรับได้สูงสุดในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ ายของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ส่วนลู กค้ าที่เข้ามาติดต่อลงทะเบี ยนเกินจากจำนวนนั้น ธนาค ารจะแจกบั ตรคิว และนัดหมายเพื่อมาลงทะเบี ยนในวันหลัง

โดยสาขาจะกำหนดวันและช่วงเวลาที่แน่นอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาช น ไม่ต้องเสี ยเวลารอนาน

และเป็นการลดความเสี่ ยงโดยธนาค ารจะเร่งประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทั้งกระทรวงการค ลัง กระทรวงมห าดไทย

ส่วนงานท้ องถิ่น เพื่อประชาสัมพั นธ์เชิงรุกทั้งกับสื่อท้ องถิ่น และเสี ยงตามสายของหน่วยงานปกครองเพื่ อให้ประชาช นรับทร าบโดยทั่วกัน

การลงทะเบี ยนสำหรับ “กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน” ต้องยอมรับว่า วางแผนบริ หารจัดการได้ย าก เพร าะไม่มีข้อมูลว่าประชาช นกลุ่ มนี้มีจำนวนเท่าใด

และอยู่ในพื้นที่ไหนบ้ าง การเตรี ยมความพร้ อมในวันแรก จึงเป็นการประมาณการแบบภาพรวมทั้งประเทศ

แต่จากสถาน การณ์การเ ปิดลงทะเ บียนในวันแรกทำให้ธนาค ารได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้การบริการลงทะเบี ยนเป็นไปอย่ างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อย่ างไรก็ตาม ขอย้ำว่าประชาช นไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบี ยน หากคุณสมบั ติเข้าเก ณฑ์ ได้รับสิ ทธิทุกคน โดยกระทรวงการค ลังได้ขย ายเวลา

การลงทะเบี ยนไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อลงทะเบี ยนได้ที่สาขาธนาค าร 1,023 แห่งทั่วประเทศ

รวมถึงจุดบริการพิเศ ษจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบจุดบริ การได้ที่ www.krungthai.com

หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลื อผู้เข้าร่วมโครงการเร าช นะที่เบอร์โทรศั พท์ 02-111-1144

นอกจากนี้ธนาค ารยังมีทีมบริการเคลื่ อนที่เข้ามาให้บริการเพิ่ มเติม โดยให้นักศึกษาในมหาวิทย าลัยในแต่ละพื้นที่เข้ามาเส ริม

เพื่อให้สามารถบริการประชาช นได้อย่ างทั่วถึงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงทะเบี ยนโครงการ “เร าช นะ” สำหรับ “กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน” ที่เ ปิดให้ลงทะเบี ยนผ่านสาขาของธนาค ารกรุงไทยเป็นวันแรกในวันที่ 15

กุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีประชาช นจำนวนมากเข้ามาลงทะเบี ยนในสาขาและจุดบริการพิเศ ษทั่วประเทศอย่ างล้นหลาม

อีกทั้งยังเป็นให้บริการแบบตั วต่อตั ว อาจใช้เวลานาน ทำให้ลู กค้ าและประชาช นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บ างสาขามีผู้มาลงทะเบี ยนจำนวนมาก

เมื่อเที ยบกับจำนวนพนักงานธนาค ารที่มีจำกัด ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงทำให้พนักงานอาจใช้เสี ยงดังกว่าปกติในการสื่ อสารกับลู กค้ า

เพื่อให้ทุกคนได้ยินอย่ างทั่วถึง ส่วนกรณีลู กค้ าที่เข้ารับบริการในจังหวัดนนทบุรีตามที่เป็นข่ าวนั้น

ธนาค ารได้ให้บริ การลงทะเบี ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น. ธนาค ารขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อย่ างไรก็ตาม ธนาค ารได้คำนึงถึงการให้บริการที่ตอบโ จทย์ประชาช นอย่ างทั่วถึง และเป็นไปอย่ างเรียบร้อย เพร าะในฐานะธนาค ารพาณิ ชย์ของรั ฐ

คนไทยทุกคนคือลู กค้ าของธนาค าร โดยธนาค ารได้ให้บริการลงทะเ บียนโครงการเร าช นะสำหรับ “กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน”

สำเร็จแล้วจำนวน 112,981 คน และพร้ อมให้บริการลงทะเบี ยนต่อเนื่ องไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งธนาค ารขอบคุณทีมงานกระทรวงการคลัง

กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าร าชการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองเทศบ าล ที่ได้มาช่วยประสานชี้แนะ และอำนวยความสะดวกในทุกจุดทั่วประเทศ

สำหรับระบบการยืนยันตั วตนโครงการ เร าช นะ ผ่านแอปพลิ เคชั่น “เป๋าตัง” นั้น ขณะนี้ระบบทำงานได้อย่ างมีเสถี ยรภาพ

โดยการยืนยันตั วตนสามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งแอปฯเป๋าตัง ตู้เอทีเอ็ มสีเทาของธนาค ารกรุงไทย ช่องทาง Krungthai Next

รวมถึงช่องทางของสาขาของธนาค าร

ข้อมูลsiamtopic