เร าช นะ เปลี่ ยนเ บอร์แต่ OTP ไปโ ผล่เ บอร์เ ก่า มีวิธีแ ก้

เมื่อไม่นานมานี้ สมาชิ กหมายเลข 6312186 เว็บไ ซต์พันทิ ปดอทคอม ได้มีการตั้งกระทู้สอบถามถึงปัญ หาเกี่ ยวกับการลงทะเ บียนรับเ งินเยี ยวย า

CV19 ผ่านโ ครงการ เร าช นะ ที่รั ฐบ าลเ ปิดให้ลงทะเบี ยนไปเมื่อวันที่ 29 มกร าคม 2564 ผ่าน www.เร าช นะ.com

โดยเจ้าของกระทู้ประสบปัญ หาว่าไม่สามารถเข้าใช้งาน G-wallet ได้ เนื่ องจากได้มีการเปลี่ ยนเบอร์มือถือใ หม่ พอลงทะเบี ยนเข้า

G-wallet เสร็จ กลับไม่ได้รับรหัส OTP เนื่ องจากรหัสถูกส่งไปที่เบ อร์เก่า ซึ่งเบ อร์เก่าเป็นเบ อร์ที่เคยใช้ลงทะเ บียนชิมช้ อปใช้

ทั้งนี้ มีผู้ที่ประสบปัญ หาเดียวกัน ได้ต อบคำถามถึงวิธีแ ก้ไข หลังสอบถามธนาค ารกรุงไทย มีขั้ นตอนดังนี้

1. ให้เข้าไปลงทะเบี ยนในโครงการเร าเที่ ยวด้วยกัน ด้วยเบอร์ใ หม่ เพื่อระบบจะได้รับข้อมูลเปลี่ ยนเป็นเบ อร์ข้อมูลใ หม่

เมื่อระบบตอบรับข้อมูลใ หม่มา ให้เข้าแอปฯ เป๋าตัง ใหม่ ก็จะได้รับ SMS แจ้ง OTP มายังเบอร์ใ หม่

2. หากได้ OTP แล้ว แต่ในขั้นยืนยัน G-wallet ช่ วงขั้นตอนสแกนใบห น้า ยังไม่สามารถยืนยันตั วตนได้ มีวิธีแก้ดังนี้

-ไปยืนยันที่ตู้ธนาค ารกรุงไ ทย แต่จะต้องเป็นตู้รุ่นใ หม่ที่สามารถเสี ยบบั ตรประชาช นได้ (ตู้สีเ ทา)

-กดปุ่มยืนยันตั วตน และเสี ยบบั ตรประชาช นเข้าไปที่ตู้ ATM ในช่องเสี ยบบั ตรประชาช น

-หลังเสี ยบบั ตร ตู้จะขึ้นว่า ยืนยันตั วตนเรียบร้อย เท่านี้ก็เสร็ จสิ้น

จากนั้นให้เข้าไปยืนยันตั วตนในแอปฯ เป๋าตัง อีกครั้ง เ ป็นอันเรียบร้อย

ขอบคุ ณข้อมูลจาก สมาชิ กหมายเลข 6312186 เว็บไ ซต์พันทิปดอทคอม

ข้อมูลsiamtoday