รอที่บ้ านได้ ไม่ต้ องไปต่อคิ ว สำห รับ2 ก ลุ่มนี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ เร าช นะ รับลงทะเบี ยนถึงบ้ าน โครงการเร าช นะ

เ ปิดรับลงทะเบี ยน ด้วย บั ตรประชาช น สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เ น็ตและสม าร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธนาค ารกรุงไทย

สำห รับ ผู้ พิ กา ร ผู้ป่ วย และผู้สูงอา ยุ ที่เดินทางไม่ได้ จะมีอาสาสมั ครระดั บหมู่บ้ านและ

หน่ วยเคลื่ อนที่ของธนาค ารกรุงไทยไปรับลงทะเบี ยนถึงบ้ าน

โพ สต์จากไ ทยคู่ฟ้า

กรณีผู้พิก ารที่ช่วยเหลื อตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบค รัว ช่วยลงทะเบี ยนให้ได้นะครับ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์จากโครงการ

สามารถซื้อของได้โดยให้ร้ านค้ า ใช้แอปพ ลิเคชัน “ถุงเ งิน” สแกนบั ตรประชาช นของผู้ซื้อ วงเ งินจะเข้าบั ตรประชาช นเป็นร ายสัปดาห์

งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทย อยได้จนครบ 7,000 บ าท

ผู้พิ ก า ร ผู้สูงอายุ ผู้ป่ วย รอที่บ้ าน

ข้อมูลmumkhao