ก รมอุตุประก าศ ทั่วไ ทยมีฝน 16 ถึง 17 กุ มภาพั นธ์ นี้

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและ

ทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณ หภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสั ญจรผ่านบริ เวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉี ยงเห นือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกค วันเริ่มมีมากขึ้น

ขณะที่ การค าดหมาย ในช่วงวันที่ 14-17 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง

ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณ หภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซี ยส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบ างพื้นที่

แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเห นือและภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเ ฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเห นือตอนล่าง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 18-20 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและ

ทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง โดยอุณ หภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซี ยส

สำหรับมร สุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่วง ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 14 16 ก.พ. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำห รับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซี ยส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณห ภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 16-20

องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซี ยส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซี ยส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซี ยส กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุณ หภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34

องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36

องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtopi