คอห วย แห่ส่ องเ ลข พิธียกเ สาห ลักบ้ าน

คอหวยหนองบัวลำภูแห่ส่ องเลขเ ด็ด หลังเส ร็จพิธีอัญเ ชิญ”เสาหลักบ้ าน”

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า เมื่อช่ วงเช้าที่ผ่านมา ชาวบ้ านโคกล่ าม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรื อง จ.หน องบั วลำภู

รวมใจทั้งผู้อาวุโสสูงสุดในหมู่บ้ าน คุณป้า คุณต า คุณย าย และเย าวชนห นุ่มส าว ร่วม 500 คน อายุร วมกันกว่า 32,500 ปี

ใช้ผ้าข าวม้าคนละผืน ผูกมัดเป็นปมอย่ างแน่นหนา ต่อกันเป็นแถวแนวย าวร่วม 200 เมตร ลากเก วียนโบร าณ ที่นำเสาห ลักบ้ าน

ซึ่งเ ป็นไม้มงคล (ต้นคูน) ขนาดความ สูง 159 ซม.ขนาด 4×4 ซม. รูปทรงเสา 8 เห ลี่ยม ช่วยกันลากเก วียนจากวัดสุวนาร าม

ไปยังศาลาประชาคม ระยะทาง 200 เมตร ท่ามกลางเสี ยงสวดมนต์บทอิติปิโส ตลอดเ ส้นทาง

โดยมีครูบ าอาจารย์สายวิปั สสนา เป็นผู้ประกอบพิธีลงอักขระ ชาวบ้ านที่มาร่วมพิธีลุ้นเลขเ ด็ดที่ครูบ าอาจารย์ลงอักขระตั วเลขคล้ าย 64, 94, 41, 58

ก่อนจะมีวิธีบวงสร วงต ามหลักความเ ชื่อของคนโบร าณ เพื่อให้เ กิดความสุข ความเจ ริญและศรั ทธาเชื่อมั่นร่ วมกันของคนในชุมช น

เนื่ องในวันเทศก าลวันแห่งความรัก (วันวาเลนไ ทน์)

สำห รับเสาห ลักที่นำไปยังศาลาประชาคม ก็เพื่อนำไปปักเสาหลักบ้ านใหม่ เพื่อเป็นสิริ มงคลกับชุมช นและแก่ตั วเอง

เนื่ องจากเสาหลักบ้ านเ ดิมตั้งอยู่ในที่ไม่เหม าะสม อีกทั้งเสื่ อมสภาพทรุดโ ทรม

ข้อมูลdailynews