ด วงสุดปั ง มีเก ณฑ์ล าภ ลอยเ ข้ากระเ ป๋า

5 ร าศี รวมคนด วงเฮง สุดโ ชคดี มีล าภลอยเข้ามาหา หยิบจับอะไรก็เป็นเ งินเป็นทอง จนต้องเต รียม “รับทรั พย์” เข้ากระเป๋ากันได้เลย!

อาจ ารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศ าสตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย 5 ร าศีที่ด วงดี โดยเฉ พาะด้านการเ งิน มีเก ณฑ์ได้รับโ ชคล าภเข้ามา

ให้ไม่ขัดสน โ ดยมีทั้งห มดดังนี้

ร าศีมั งกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.)

การงานได้รับการสนั บสนุน หากรอจังห วะในการเสนอชื่อเลื่ อนขั้นเลื่ อนตำแห น่งจะมีโอ กาสทำงานกับคร อบครัวญ าติมิ ตรมีความก้ าวหน้า

การเ งินหมุนเวี ยนคล่อง เป็นช่ วงที่จะมีร ายรับเสริ มเข้ามาหาคุณที่ชอบเสี่ ยงชอบลุ้นก็พอจะยิ้มออกบ้ าง

ความรักถึงจะไม่รวดเร็วหวื อหวา แต่ก็นับเป็นความสัมพั นธ์ที่แนบแน่นเ ข้าใจกันได้ดี

ร าศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย)

การงานสมองปลอดโป ร่ง มีผลงานเป็นที่พอใจของผู้บังคั บบั ญชา งานออกแบบ โฆษณา สถาปั ตยกร รม มีความสำเ ร็จ คุณที่คิดเปลี่ ยนงาน

หรือรอเลื่ อนขั้นเลื่ อนตำแหน่งมีโอก าสที่ดี การเงิ นมีโ ชคลาภจากการเ ดินทาง หรือคนไกล มีร ายจ่ายเกี่ ยวกับของกินของใช้เย อะพอสมควร

ร าศีกรกฏ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

ช่ วงนี้ถ้าไม่ใจร้อนจะได้ในสิ่งที่คุณต้ องการ และโดดเด่นในเรื่ องของวาจา ได้รับการยอมรับ การงานไม่ค่อยร าบรื่น

ค าดหวังอะไรยังไม่ได้ตามหวัง ช่วงป ลายพอมีผู้ใ หญ่ช่วยเห ลือแนะนำ ทำให้ปัญ หาที่มีคลี่คลาย แต่ยังรู้สึ กอึดอัดอยู่บ้ าง

การงานที่ลงทุนไปออกดอกออกผล มีโ ชคลาภ

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

ด วงกำลังดี ทำอะไรก็สำเร็จ การงานเป็นช่วงเวลาของการเ ริ่มต้นและการเปลี่ ยนแปลง แต่เปลี่ ยนไปในทางที่ดีขึ้น ก้ าวหน้า

งานที่ต้องใช้ความคิดสร้ างสรรค์ มีผลงานได้รับคำชม การเ งินใช้จ่ ายเก่ง ทั้งกินเที่ ยว ซื้อของ ครบทุ กหม วดหมู่

แต่ยังมีโ ชคลาภเข้ามาบ้ างทำให้ไม่ขัดสน

ร าศีพิจิก (17 พ.ย.-15 ธ.ค.)​​

การงานมีการเปลี่ ยนแปลงตำแห น่ง หรือโยกย้ ายที่ทำงานแต่ก็นับว่าดีขึ้นสำหรับตั วคุณ ธุรกิจการค้ ามีความมั่นคง

การเสี่ ยงการลงทุนมีความสำเ ร็จ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใ หญ่ คิดอะไรได้ควรรีบลงมือทำจะได้ไม่เสี ยโ อกาส

การเ งินมีร ายรับหลายทาง รวมถึงจะมีโ ชคลาภเข้ามาหาอีกด้วย..

ข้อมูลdailynews