ด วงการเ งิน12 นักษั ตร จะเป็ นอย่ างไรบ้ าง มาดู

ดูด วงการเ งิน 12 นักษั ตร ประจำเดื อนกุมภาพั นธ์ 2564 เ ปิดด วงการเ งินของแต่ละปีนักษั ตร ตามมาดูกันว่าด วงการเ งิน โ ชคลาภ

ของคุณในเดื อนนี้จะเป็ นไปในทิ ศทางไ หน

ใครที่อย ากรู้ว่าด วงการเ งินเดื อนนี้จะเ ป็นอย่ างไร นักษั ตรปีไหนจะได้เ งินก้ อนโต หรือด วงจะเ สียทรั พย์แบบไม่ทันตั้งตั ว

วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำดูด วงการเ งิน 12 นักษั ตร ประจำเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 โดยอาจ ารย์วัจกร จากเว็ บไซต์ Horoworld.com มาฝาก

รีบตามมาดูด วงแ ม่น ๆ ประจำเดื อนนี้กันเลย

ปีช วด

ด้วยความสาม ารถและฝีมื อที่มากล้น จะทำให้ก่อเ กิดร ายได้เพิ่ มพูนมากขึ้น ไม่ว่าจะมาจากงานประจำหรือการทำธุรกิจส่ วนตั ว

ก็จะได้รับล าภผลเป็นที่น่าพึงพ อใจอย่ างมาก ควรบริ หารเ งินให้เ กิดผลที่คุ้มค่ าที่สุด

ปีฉ ลู

ค่อนข้างจะมีโ ชคด้านการเ งินและการเสี่ ยงด วง จะได้รับเ งินปันผล ดอกเ บี้ย ผลตอบแทนมากมายหลายทาง แต่ก็อาจจะใช้จ่ ายหมดไปอย่ างรวดเร็ว

เพร าะความอย ากมีอย ากได้ที่มากเกิ นไปนั่นเอง ระวังจะก่อห นี้โดยไม่ตั้งใจ

ปีข าล

ร ายได้การเ งินเริ่มมีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น รวมถึงการมีโ ชคล าภในการลงทุน การเสี่ ยงด วง หรือได้รับเ งินปันผลในสิ่งที่ได้ลงทุนทำไป

แล้ว และอาจมีร ายจ่ายด้ านครอบค รัว ที่อยู่อาศัย บุ ตรบริ วารที่มากขึ้นด้วย

ปีเ ถาะ

ด วงแห่งโ ชคล าภอาจจะมีไม่มากนัก ดังนั้นไม่ควรที่จะลงทุนอะไรที่ให ญ่โตเกินกำลังทรั พย์มากไป

เพร าะมีโอกาสที่จะผิดพลาดและก่อให้เ กิดความเสี ยหายเป็นอย่ างมาก จนถึงขั้นต้องรับผิดชอบเป็นภาระห นี้สินใ หญ่

ปีม ะโรง

ร ายได้การเ งินถือว่ายังดีมีให้ใช้จ่ายได้สบ ายมือ แต่ควรแยกเรื่ องส่วนตั วและส่วนรวมให้ชัด ไม่ควรใช้จ่ายแบบกระเป๋าเดี ยวกัน

เพร าะอาจจะทำให้เ งินติดขัดและหมุนไม่ทันได้ ควรเ น้นการลงทุนระยะย าวที่เสี่ ยงน้อยที่สุด

ปีม ะเส็ง

ควรเน้นการเก็ บออมเ งินระยะย าว พย าย ามให้เ งินอยู่กับตั วได้นานที่สุด ไม่ควรนำไปใช้จ่ายตามอำเภอใจมากจนเ กินไป

เพร าะยังมีเรื่ องที่ต้องใช้จ่ายเ งินก้อนรออยู่ข้างหน้า ควรลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ ยงน้อยที่สุด

ปีม ะเมีย

เ งินไหลมาก็เทออกไปอย่ างรวดเ ร็ว ไม่สามารถที่จะเ ก็บรักษาเ งินทองเอาไว้กับตั วได้นาน จนบ างค รั้ง

อาจจะหมุนเ งินไม่ทันจนเ กิดสภาวะติดขัดอย่ างหนัก และที่สำคัญไม่ควรใช้จ่ายเกินกำลังทรั พย์ของตนเองเป็นอันข าด

ปีม ะแ ม

ต้องรอบคอบในการลงทุนธุรกิ จให้ดี ด วงแห่งโ ชคลาภกำลังจะมีเข้ามาอย่ างต่อเนื่ อง จะพลิกสถานก ารณ์จากการติดลบให้เป็นบวกมากขึ้น

และมีโอกาสจะได้รับผลกำไรจากธุ รกิจโดยเฉพาะหุ้นและอสั งหาริมทรั พย์

ปีว อก

ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีร ายได้เข้ามาจากงานเพิ่ มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานส่วนตั วก็ตาม แต่ก็ต้องบริ หารจัดการให้ดี

ควรแบ่งเ งินบ างส่วนไว้เก็บออมเผื่ อมีเห ตุฉุ กเ ฉินจำเป็นจะต้องใช้ในอนาคต

ปีร ะกา

ร ายได้อาจจะมีการปรับเป ลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ถือว่ายังดีที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมบ้ าง ถือได้ว่าเป็นกำลังใจในการทำงาน

และอาจมีโ ชคลาภได้รับของขวั ญของถูกใจจากมิ ตรสหายหรือคนรักก็ได้

ปีจ อ

ต้องตั้ งสติให้มั่นไม่ประมาทเลิ นเล่อเป็นอันข าด เพร าะมีด วงจะเสี ยทรั พย์แบบไม่ค าดฝันมาก่อน โดยเฉ พาะด้านอุบั ติเห ตุ บ าดเ จ็บ

ผ่ าตั ด ค่ าป รับ ค่ าประกันภั ย หรืออาจเ กิดความเ สียหายกับทรัพ ย์สินอย่ างรุ นแ รงก็ได้

ปีกุ น

ยังไม่ควรลงทุนสิ่งใดที่ใ หญ่โตเ กินกำลังทรั พย์เป็นอันข าด เพร าะในช่ วงนี้ด วงด้านการเสี่ ยงโ ชคยังคงมีความสุ่มเสี่ ยงเป็นอย่ างมาก

ตาดีได้ตาร้ ายเสี ยพ อ ๆ กัน หากเป็นไปได้ก็ควรเ น้นการเก็บออมเอาไว้ให้มากจะดีที่สุด

ขอบคุณข้อมูลHoroworld.com