อั บเ ดตร าค าทองล่ าสุดเ ช้าที่15 กุ มภาพั นธ์2564

ร าค าทอง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เ ปิดตลาดเ ช้านี้ทองไทยร าค าคงที่ไม่เพิ่ ม ไม่ลด โดยร าค าทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 25,750 บ าท

ข ายออกอยู่ที่ 25,850 บ าท ทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่ 25,286.88 บ าท ข ายออกอยู่ที่ 26,350 บ าท

อย่ างไรก็ดี ร าค าทองคำไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ เนื่ องจากสกุลเ งินดอล ลาร์เริ่มฟื้ นตั วจากระดั บต่ำสุดที่ลงไปทดสอบในระห ว่างวัน

ประกอบกับเ กิดแ รงข ายทำกำไรและข ายทางเทคนิ กส ลับออกมาในตลาดทองคำ จนส่งผลให้ร าค าทองคำร่ วงลงแ รง

และแตะระดั บต่ำสุดในบริ เวณ 1,820.80 ดอลล าร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -4.37 ตันสู่ระดั บ 1,142.22 ตัน

สำหรั บวันนี้ ติดตามการเ ปิดเผยค าดการณ์ความเชื่ อมั่นผู้บริโ ภคจาก UOM และค าดการณ์อัตร าเ งินเฟ้อจาก UOM

ข้อมูลsiamtoday