เร าช นะ เพิ่ มปุ่มมาอีกแ ล้ว

สำหรับโค รงการ เร าช นะ มาตรการจากรั ฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดื อดร้อนให้ประชาช นจากสถ านการณ์ CV-19

โดยเฉ พาะผู้มีร ายได้น้อย เกษ ตรกร อาชี พอิสระ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิคนละค รึ่งหรือเร าเที่ ยวด้วยกัน

โดยมีการกำหนดคุณสมบั ติไว้ 7 ข้อ และลงทะเบี ยนสำหรับบ างกลุ่ มผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

หากผ่านเ กณฑ์จะได้รับเ งินเยี ยวย า 7,000 บ าท ผ่านบั ตรคนจน หรือแอพพ ลิเคชั่ นเป๋าตัง

ที่ผ่านมาระบบได้เ ปิดให้ตรวจสอบสิ ทธิเร าช นะสำหรับก ลุ่มคนละค รึ่งหรือเร าเที่ ยวด้วยกัน และกลุ่ มผู้ที่ลงทะเบี ยนใ หม่ ผ่านเว็ บไซต์

www.เร าช นะ.com รวมถึงมีการเพิ่ มช่องทางการทบท วนสิ ทธิเร าช นะ สำหรับกลุ่ มที่ตรวจสอบสิ ทธิแล้วพบว่าไม่ผ่านเก ณฑ์ของมาตรการ

แต่ต้องการได้รับสิ ทธิเยี ยวย า ล่าสุดเว็ บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้เพิ่ มปุ่ม สละสิ ทธิ ขึ้นมา สำห รับกรณีผู้ที่ได้รับสิ ทธิแต่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วม

มาตรการเร าช นะ ให้สามารถแ จ้งสละสิ ทธิ หรือแจ้ งยกเ ลิกได้

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com คลิกเลื อกปุ่ม “สละสิ ทธิ”

2.ระบบจะแสดงหน้ายื่นขอสละสิ ทธิ

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดขอสละสิ ทธิการเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

– หมายเลขบั ตรประจำตั วประชาช น 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิ ทธิ

– ชื่อ นามสกุล

– วัน เดือน ปีเกิด

อย่ างไรก็ตาม เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com เพิ่ มปุ่ม สละสิ ทธิ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิ ทธิมาตรการเร าช นะ

ข้อมูลsiamstreet