เตรี ยมให้พร้ อม เร าช นะ สำหรั บกลุ่ มไม่มีสม าร์ทโ ฟน

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กระทร วงการคลั งเตรี ยมพร้ อมให้ความช่วยเหลื อประชาช นผู้ไม่มีสมา ร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าอินเท อร์เน็ตได้

เพื่อลงทะเ บียนมา ตรการ เร าช นะ ที่สาขาธนาค ารกรุงไทย หรือจุดบริ การเคลื่ อนที่รับลงทะเบี ยน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรี ยมไปเพื่อลงทะเบี ยน เร าช นะ สำหรับผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรี ยม

บั ตรประชาช นแบบสมา ร์ทการ์ด (Smart Card)

ให้นำไปใช้ประกอบการลงทะเบี ยนขอรับสิท ธิ์โครงการฯ โดยต้องพิ สูจน์และยืนยันตั วตนโดยการเสี ยบบั ตรประจำตั วประชาช น (Dip Chip)

ผ่านเครื่ องรูดบั ตรอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code)

ได้ที่สาขาของธนาค ารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาค ารกรุงไทยกำหนด

ไม่มี บั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด ทำอย่ างไร

ทั้งนี้ ประชาช นที่ยังไม่มี บั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด สามารถติดต่อขอทำบั ตรได้ที่ สำนักงานเ ขต ที่ว่าการอำเภอ

หรือสำนักบริ หารการทะเ บียน กรมการปกครอง หน่ วยบริ การจัดทำบั ตรเคลื่ อนที่ของกรมการปกครอง

หรือสำนักง านหรือที่ทำการของอ งค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่ น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการค ลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง

ในฐานะโ ฆษกกระทร วงการค ลัง เ ปิดเผยว่า สำหรับกลุ่ มดังกล่าว หลังจากลงทะเ บียนแล้วจะมีการคัดกรองสิ ทธิ์ตามเงื่ อนไขของโครงการต่อไป

หากผ่านเก ณฑ์จะได้รับเ งินงวดแรก 4,000 บ าท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเ งิน 1,000 บ าท ทุกวันศุกร์

หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564 สามารถสะสมใช้จ่ ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลsiamtoday