กลุ่ มเปร าะบ าง สาม ารถมอบอำน าจให้ไปแ ทนได้ไหม กรุ งไทย มีคำต อบ

กรณีมีคนแก่ที่บ้ าน ไปลงทะเบี ยนเร าช นะที่ธนาค ารไม่ได้ คำถามคือ ส่งคนไปทำแ ทนได้ไหม กระทู้นี้มีคำตอบ

ก่อนเ ปิดลงทะเบี ยนสำห รับก ลุ่มเปร าะบ าง 15 กุมภาพันธ์ 2564

จากกรณีที่รั ฐบ าลเ ปิดให้ลงทะเ บียนโค รงการ เร าช นะ สำหรับกลุ่ มเปราะบ าง ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่ วยติดเตี ยง คนช รา

หรือคนที่ไม่มีโทรศั พท์เคลื่ อนที่ใช้ โดยจะลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ธนาค ารกรุ งไทย หรือจุดบริ การพิเ ศษเคลื่ อนที่

อย่ างไรก็ต าม ก็มีคนสงสัยว่า หากคนที่ต้องการลงทะเบี ยน เร าช นะ ไม่สามารถเดิ นทางมาลงทะเบี ยนได้ด้ วยตั วเอง

สามารถมอบอำน าจได้ห รือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ธนาค ารกรุงไทย ก็ชี้แจงแล้วว่า ไม่สามารถมอบอำน าจได้ และต้องลงทะเบี ยนด้วยตั วเองเท่านั้น

ส่วนหลั กฐานที่ใช้คือ บั ตรประชาช นแบบสม าร์ตการ์ตตั วจริง ที่ยังไม่หม ดอายุ

ข้อมูลkapoo