เห็ นแล้ วต้องยิ้ มต าม เมื่ อครูโ พสต์ภ าพนี้

เรียกได้ว่าเป็นอีกห นึ่งเรื่ องราวที่โลกออนไ ลน์แส ดงความคิดเ ห็น และให้ความส นใจกันเ ป็นจำนวนม าก

หลังเฟสบุ๊ค ข่ าวชาวบ้าน – Thai TV Social ได้ออกมาโพสต์ภาพ ครูสาวท่านห นึงโดน นักเรียนติด สติ๊กเกอร์ให้

เนื่ องในวัน วาเลนไ ทน์ งานนี้ทำเต็มตั วคุณค รูไปเลยจ้า น่ารั กสุดๆ

น่ารั กสุดๆเรยจ้า

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social