อั ปเดต เป๋ าตัง แล้ว แต่ยื นยันตั วตนไม่ได้ มีวิธี

จากกรณีที่หลายคนได้สิ ทธิในโค รงการ เร าช นะ แต่ไม่สามารถยืนยันตั วตนในแอปฯ เป๋าตัง ได้ ซึ่งทางธนาค ารกรุงไทย ก็ชี้แจงว่า

ต้องรอให้มีการอั ปเด ตแอ ปฯ รอบใหม่ก่อน ซึ่งหลังจากอั ปเดตแอปฯ จะมีแบนเนอร์เร าช นะขึ้นมา เพื่อให้เข้าไปยืนยันตั วตนอีกครั้ ง

โดยการอั ปเด ตดังกล่าวเ กิดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว อร์ชั่น 10.32.0

ล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพั นธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า หลายคนที่ได้สิ ทธิโครงการเร าช นะ แม้มีการอั ปเด ตแอปฯ แล้ว

ก็ยังไม่สามารถยืนยันตั วตนได้ ซึ่งแต่ละคนจะพบปัญ หาต่าง ๆ นานา ดังนี้

คนใช้ไอโฟน 4s กับ 5s ไม่มีจังห วัดให้เลื อกตอนยืนยันตั วตน เร าช นะ

อัป เดตเว อร์ชั่นเป็น 10.32.0 แล้ว แต่พอยืนยันตั วตนกลับไม่พบข้อมู ลการลงทะเ บียน หรือระบบกำลังดำเนิ นการตรวจสอบ

บ างคนอั ปเดตแล้ว แต่แบนเน อร์ เร าช นะกลับไม่ขึ้น

คนที่ขึ้นว่า ไม่พบข้อมู ลการลงทะเบี ยน แก้แบบนี้ อ ด้านธนาค ารกรุงไทย ก็ออกมาตอบประเด็ นที่ผู้ใช้ไม่สามารถยืนยันตั วตน

เพร าะไม่พบข้อมู ลการลงทะเบี ยนเอาไว้แล้วว่า หากเป็นผู้รับเ งินเยี ยวย ากลุ่มที่ 3 ซึ่งลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 29 มกร าคมที่ผ่านมา

หากได้รับสิ ทธิเร าช นะ จะสามารถกดรับสิ ทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพั นธ์ 2564 เป็นต้นไป

คนที่เข้าไปยืนยันตั วตนแล้ว แต่ไม่มีจังหวั ดที่อยู่อาศัยให้เลื อก แก้แบบนี้

ในกรณีที่เข้าไปยืนยันตั วตนแล้วไม่มีจังห วัดที่อยู่อาศัยให้เลื อก ทางกรุงไทยบอกว่า ที่ขึ้นแบบนี้เป็นเพร าะมีการปรั บปรุงแก้ไขระบบ

หากมีการทยอยเ ปิดระบบแล้ว แอปฯ เป๋าตังจะก ลับมาเป็นปกติโดยเ ร็วที่สุด

ข้อมูลsiamtoday