เร าช นะ เผ ยวิธีรับเ งินจาก ร้ านค้ า ผ่านบั ตรประชาช น

มาตรการ เร าช นะ ความช่วยเหลื อจากภาครั ฐในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ cv ให้กับประชาช น

โดยมุ่งเน้นกลุ่ มผู้มีร ายได้น้อย เกษ ตรกร อาชีพ อิสระ บั ตรคนจน รวมถึงผู้ที่ได้สิ ทธิคนละค รึ่งหรือเร าเที่ ยวด้วยกัน

การช่วยเหลื อจะเป็นการโอนเ งิน 7,000 บ าทตลอดมาตรการ ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็นร ายสั ปดาห์ ผ่านบั ตรคนจน หรือ แอพพลิ เคชั่น เป๋าตัง

ขณะที่ประชาช นที่ไม่มีสมา ร์ทโฟน หรือมีปั ญหาอื่นๆ เช่ น ไม่สามารถเข้างานแอพพ ลิเคชั่นเป๋าตังได้ เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ภาครั ฐได้ให้ความช่วยเห ลือ โดยเ ปิดให้ลงทะเบี ยนเร าช นะเพิ่ มเติมผ่านสาขาธนาค ารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่ อนที่รับลงทะเบี ยน

ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ก.พ.2564 เพียงใช้บั ตรประชาช นใบเดียว

และเมื่ อระบบตร วจสอบว่าผ่านเก ณฑ์ ระบบจะโอนเ งินเยี ยวย าเข้าบั ตรประชาช นเพื่อใช้ซื้อสินค้ าและจ่ายค่ าบริ การ

ซึ่งจะเริ่มใช้สิ ทธิเร าช นะได้ตั้งแต่ 5 มี.ค.2564 โดยใช้ผ่านเครื่ องรูด EDC และ แอพพลิ เคชั่น ถุงเ งิน ของร้ านค้ าที่เข้าร่วมมา ตรการเร าช นะ

และสามารถใช้สิ ทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564 หรือวันสิ้นสุดมาต รการ

ทั้งนี้สำหรั บร้ านค้ าที่เข้าร่วมมา ตรการ เร าช นะ ทั้งร้ านค้ าที่รับเ งินผ่านเครื่ อง EDC และร้ านค้ าที่รับเ งินผ่านแอพพ ลิเคชั่ นถุงเ งิน

สามารถรับเ งินผ่านการใช้จ่ายผ่านบั ตรประชาช น ของกลุ่ มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับการรับเ งินซื้อสินค้ าจากผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โดยมีร ายละเอียดดังนี้

1.ร้ านถุงเ งิน

ในวันที่ 5 มี.ค.2564 ในแอพพลิ เคชั่นถุงเ งินของร้ านค้ า จะมีเมนู เร าช นะเพิ่ มขึ้นมา คือ สแกนบั ตรประชาช น (ปุ่มสีเหลื อง)

เมื่อเลือกบั ตรประชาช นแล้ว ทางร้ านค้ าจะต้องสแกนบั ตรประชาช น และยืนยันการชำระเ งินด้วย PIN 6 หลักของผู้ถือบั ตร

หรือผ่านการสแกนใบหน้าของผู้ถือบั ตรเพื่อเป็นการยืนยันการใช้จ่าย

2.ร้ านค้ าที่ใช้เครื่ อง EDC

สำหรับร้ านค้ า EDC ก็สามารถรับตั วสิ ทธิเร าช นะผ่านบั ตรประชาช นได้เหมือนกัน ร้ านค้ าจะเลือกรับสิ ทธิเร าช นะเหมือนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เพียงแต่ตอนที่เสี ยบบั ตรเข้าไป จะเป็นบั ตรประชาช น แทน

ถ้าในบั ตรประชาช นมีวงเ งินเร าช นะก็สามารถใช้จ่ายได้ โดยมีขั้นตอนสำหรับร้ านค้ าที่ใช้เครื่ อง EDC ดังนี้

1.เสี ยบบั ตรประชาช นเข้าเครื่อง EDC

2.กดปุ่ม 2 ทำร ายการใช้สิ ทธิ สิ ทธิเร าช นะ

3.ระบบ EDC จะเชื่ อมต่อกับระบบสิ ทธิของเร าช นะ และจะตรวจสอบว่าในบั ตรประชาช นมีวงเ งินหรือไม่

4.ถ้ามีวงเ งินก็สามารถใช้จ่ายได้

ข้อมูลกระทรวงการค ลัง , สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง , www.เร าช นะ.com