หมอช้ างเ ผยด วง 5ร าศีนี้ ชี วิตดีขึ้นจ ากปีที่แ ล้ว

ฟังหมอช้ าง ทศพร ศรีตุ ลา หมอดูผู้ทรงอิ ทธิพลในโ ลกออนไ ลน์ ทำนายด วงว่า ร าศีของคุณติดอันดั บ 1 ใน 5

ของร าศีที่ด วงดีที่สุดในปี 2564 นี้หรือไม่?

พร้ อมสอดแทรกวิธีดำเนินชี วิตที่ไม่ใช่ให้งมงายเชื่ อคำทำน ายอย่ างเดียว แต่ให้ลงมือเพื่อให้มันเ กิดขึ้นจ ริง

หมอช้ างเกริ่ นให้เข้าใจตรงกันว่า ร าศีด วงที่ดีที่สุดในปี 2564 จัดอันดั บจากในปี 2563 เป็นร าศีที่เจอเคร าะห์หนัก งานทะลัก

ความรักไม่ดี ชี วิตหดหู่เหลื อเกิ นในปีที่ผ่ านมา พ อย่ างเข้าปี 2564 ชี วิตจะเริ่ มดีขึ้น มีช่วงห่างความไม่ดีจากปีก่อนอย่ างชัดเจน

จึงได้ติดอันดั บคนด วงดี เร ามาเริ่ มต้นด้วย

ร าศีด วงดีอันดั บ 5 ได้แก่ ร าศีธนู (ผู้ที่เ กิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-14 ม.ค.)

เป็นร าศีที่พ้นเคร าะห์แล้ว เด่นเรื่ องการเ งิน แต่ด วงการเ งินดีไม่ได้หมายความว่า อู้ฟู่ แต่หม ายถึงโอก าสดีๆ รออยู่ เช่ น

โอก าสในการทำธุร กิจ โอก าสในการลงทุนทำกำไร โอก าสในการทำงานมีร ายได้

ความรัก : ไม่หวื อหวา ไม่ได้เป็นจุดเด่ นของชี วิต

สุ ขภาพ : ดีแต่ต้องระวังการรับประท าน หรือการเ จ็บป่ วยอยู่จะเจอย าที่ถูกกับโ รค ทั้งนี้ทั้งนั้นควรดูแลตั วเองให้มาก

ร าศีด วงดีอันดั บ 4 ได้แก่ ร าศีเมถุ น (ผู้ที่เ กิดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-16 ก.ค.)

พระร า หูออกจากด วงช ะต าไปหมดแล้ว แต่ด วงดีกว่าผู้ที่เ กิดในร าศีธนู เพร าะปีที่ผ่านมา เจอเค ร าะห์กร รมหนัก

ปีนี้เด่นเรื่ องคร อบครั วและเรื่ องงาน ได้รับการแต่ งตั้งตำแห น่งให ญ่ขึ้น และมีคว ามสุขกับการทำงาน แต่จะเริ่ มดีขึ้น

ชี วิตก้าวหน้าหลังช่วงปีใ หม่ไทยหรือสงก ร านต์เป็นต้นไป

คว ามรัก : เก ณฑ์ดีในการขยับขย ายครอ บครัว

สุขภ าพ : ระวังความเครี ยด

ร าศีด วงดีอันดั บ 3 ได้แก่ ร าศีสิ งห์ (ผู้ที่เ กิดระหว่ างวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.)

เป็นร าศีที่ไม่เจอกับดาวเส าร์หรือดาวมฤ ตยูเลย แต่ปีก่อนเจออุปสร รคศั ตรูเยอะ ทำงานติดขัด ทำงานย ากและเหนื่ อย แต่ปี 2564

นี้ด วงดีขึ้นเยอะ เด่นเรื่ องความรัก ใครโสดมีโอกาสได้ส ละโสด!

การง าน : หลังสงกร านต์เป็นต้นไป มีโอกาสขยั บขย าย ร่วมหุ้นลงทุน มีธุ รกิจเป็นของตั วเอง

สุข ภาพ : ควรเอาใจใส่ เพร าะปีนี้เป็ นปีที่ต้องทำงานเยอะ เหน็ ดเหนื่ อย มีโอกาสเ กิดโ รคจากความเครี ยดและหั วใจ

ร าศีด วงดีอันดั บ 2 ได้แก่ ร าศีมังกร (ผู้ที่เ กิดระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-12 ก.พ.)

ปี 2563 ผู้ที่เ กิดร าศีมัง กรเจอศึกหนั กมาก พอมาปีนี้เหมื อนชี วิตได้นับหนึ่งใ หม่ ด วงดีแบบเหนื่ อยๆ งานหนักมาก

แ ม้ช่วงต้นปีจะเจอศึ กหนั ก แต่ผ่านสงกร านต์ไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ช่วงต้นปีจะส่งผลสำเร็ จ โดยเฉ พาะเรื่องเ งิน

สุข ภาพ : ระวังความเครี ยด วิตกกังวล ควรปล่ อยใจให้สงบ หมั่นสวดม นต์ไห ว้พระเป็ นประจำ

ร าศีด วงดีอันดั บ 1 หรือจะบอกว่าด วงดีที่สุดในปี 2564 ได้แก่ ร าศีกุมภ์ (ผู้ที่เ กิดระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-14 มี.ค.)

เรื่องที่ทำให้ร าศีกุมภ์เคร าะห์ซ้ำกร รมซัดในปีที่ผ่านมาก็คือเรื่ องการเ งิน เลยพาลทำให้เรื่ องอื่นๆ ความรัก สุข ภาพ มีปัญ หาไปด้วย

แต่ปี 2564 มีโอก าสพลิกจากร้ ายกลายเป็นดีในเรื่ องการเ งิน แต่จะเริ่มเห็ นชัดในช่วงหลั งปีใหม่ไทยไปแล้ว

ดังนั้นช่วงต้นปียังต้องระมัดระวังการใช้จ่ าย วางแผนการเ งินให้ดี แต่เมื่อผ่านไปแล้ว งานและเ งินจะค่อยๆ ดีขึ้น เน้นทำธุรกิจเกี่ ยวกับสายงานเท คโนโลยี

สุข ภาพ : ระวังน้ำหนั กตั วจะเพิ่ ม หากมีโ รคภั ยอยู่จะได้รับการรั กษาตรงจุด

ควา มรัก : ดูแลครอบครั วให้มาก อาจมีความวุ่นวาย

ข้อมูลthairat