คว ามหม าย กุหล าบ สื่ อรักแ ทนใจ

เมื่อถึงเท ศกาลแห่งคว ามรัก ดอกไม้ที่ดูเหมื อนจะมีความโดดเ ด่นเป็นที่ต้องการของใครหลายๆ คนคงหนีไม่พ้น “ดอกกุหล าบ”

ซึ่งแน่นอนที่สุดในทุกเทศกาลวาเลนไท น์ไม่ว่าปีไหนๆ ดอกกุหล าบมักได้รับเลือกให้เป็นของข วัญถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับในการทำหน้ าที่เป็น

“ก ามเท พสื่อรัก” อยู่เสมอ โดยสีสันของกุหล าบที่มีมากมาย ยังสามารถสื่อคว ามรักได้ต่างความหมาย เรียกได้ว่า หากวาเลนไท น์ปีนี้

ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะเลื อกกุหล าบสีอะไรมอบให้คนรักเพื่อบ่งบอกความในใจ หรือสาวๆ คนไหนอย ากรู้ว่า

กุหล าบที่ได้รับนั้นผู้ให้ต้องการสื่ อสารถึงอะไร ไปตรวจเ ช็คความหม ายที่แสนจะโรแมนติกตามสีของกุหล าบเหล่านั้นกันได้ ซึ่งนำมาฝากกันแล้วดังต่อไปนี้

กุหล าบสีแดง สื่อถึงความรักที่ร้อนแ รง เร่ าร้อน แต่เป็นรักนิรั นดร์ นิยมมอบให้กับคนที่รักมานาน และที่สำคั ญยังสื่อความหม ายถึง

ความปร ารถนาและความห่วงใยที่มีให้แบบสุดหัวใ จอีกด้วย

ดอกกุหล าบสีแดงเข้ ม เป็นโทนสีคล าสสิก หนักแน่น เรียบหรู แสดงถึงคว ามรักที่มั่นคง ลุ่มลึก จริงจัง

กุหล าบสีข าว สื่อความหม ายถึง ความรักที่บริสุ ทธิ์ ใสสะอาด น่าทะนุถนอม โดยไม่คิดเลยว่า ความรักที่มอบให้ไปนั้น

จะได้คว ามรักตอบกลับมาหรือไม่ นับตั้งแต่อดีต ผู้คนมักใช้ดอกกุหลาบสีข าวเป็นสัญลั กษณ์ของรักแท้ และการแต่งงาน

นั่นเพร าะกุหล าบสีข าวแฝงนัยยะหลายอย่ างเอาไว้ ทั้งความรักที่บริสุ ทธิ์ ความรักที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ความยินดี

การให้เกี ยรติซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งสัญลั กษณ์ที่จะช่วยเตื อนใจว่า คู่บ่ าวสาวจะมีเพียงรักเดียวไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชี วิต

กุหล าบสีชมพู หมายถึง ความรักที่โรแ มนติก เป็นความโรแ มนติกที่แส ดงถึงความรักที่หวานซึ้งที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ กุหล าบสีชมพู

ถูกยกให้เป็นภาพตั วแทนของความงดงาม น่ารักและอ่อนหวาน ความหมายของดอกกุหลา บสีชมพู จึงเปรียบได้กับความรักที่อ่อนหวาน ลึกซึ้ง นุ่มนวล

กุหล าบสีส้ม สื่อถึงความสดใสและความเป็นตั วของตั วเองของผู้รับ เมื่ออยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกอบอุ่น

กุหลาบสีเห ลือง เป็นตั วแทนแห่งมิต รภาพ สื่อถึงความห่วงใยของผู้ให้ และเนื่องจากกุหลาบสีเห ลืองเป็นตั วแทนแห่งมิต รภาพและความห่วงใย

จึงเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่นิยมนำไปมอบให้กับผู้ป่ วย แต่ก็ให้กับเพื่ อนในโอกาสพิเ ศษได้เช่ นกัน

ดอกกุหล าบสีเขี ยว แทบไม่ค่อยได้เห็ นกันเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการมอบดอกกุหล าบสีเขี ยว เป็นการอวยพรให้ผู้รับมีสุขภาพที่แ ข็งแรงและอายุยืนย าว

กุหล าบสีม่ วง หรือสีดอกลาเวนเด อร์ ถือเป็นสัญลัก ษณ์แห่งความมีอำน าจ แสดงถึงความหรูหร าสง่างาม

สื่อถึงอำนาจและการแสดงความยินดีในเรื่องของความสำเร็ จในชี วิต

กุหล าบสีฟ้า เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความอดทน แข็งแกร่ง เป็นดอกไม้แห่งความรักที่สวยงาม ที่จะมีความมั่นคงไปตล อดกาล

นอกจากนี้จำนวนกุหลาบที่คนรักมอบให้ยังสื่อถึงความหมายสุดโรแมนติก เช่ น

1 ดอก = เธอเป็นหนึ่ งเดี ยวของฉันเท่านั้น

2 ดอก = มีเพียงเธอกับฉัน

3 ดอก = ฉันรักเธอ

9 ดอก = อยู่ด้วยกันให้ยืนย าวและมั่นคง

50 ดอก = ความรักที่ยืนย าวชั่วนิรันดร

100 ดอก = เร าจะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพ ชรด้วยกัน

999 ดอก= รักเธอชั่วฟ้าดินส ลาย

ข้อมูลnewtv