ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน เร าช นะ ต้ องทำอย่ างไร

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโ ฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี โพ สต์เฟ ซบุ๊ก ระบุว่า วันที่ 15-25 ก.พ.นี้

รั ฐบ าลจะเ ปิดลงทะเบี ยน เร าช นะ กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโ ฟน ที่ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขาและหน่ วยบริ การเคลื่ อนที่

โดยใช้บั ตรประชาช น แบบสมา ร์ทการ์ด เพื่อยืนยันตั วตน และกำหนดร หัส 6 ห ลักของตั วเอง

เมื่อได้รับสิ ทธิเร าช นะแล้ว สามารถใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่ร่วมโ ครงการ ผ่านเครื่ องรูดบั ตร หรือสแ กนผ่านแอพฯ ถุงเ งิน

ลัก ษณะเดี ยวกับกลุ่ มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งกระท รวงการค ลัง จะโอนวงเ งินงว ดแรก จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 8 มี.ค.2564 และทยอยโ อนจนครบ

โดยกลุ่ ม ไม่มีสม าร์ทโ ฟน สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่ไหน โดยประชาช นก ลุ่มที่ไม่มีสม าร์ทโ ฟน

สามารถนำบั ตรประชาช นสม าร์ทการ์ด (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบี ยนได้ที่

1.ธนาค ารกรุงไทย ทุกสาขา

2.จุดบริการเคลื่ อนที่ของธนาค ารกรุงไทย โดยสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของธนาค ารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากประชาช นที่ไม่มีบั ตรประชาช นสม าร์ทการ์ด ขอให้ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สำนักงานเท ศบ าล สำนักงานเขต

ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริ หารการทะเบี ยน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบั ตรเคลื่ อนที่ของกรมการปกครอง

หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่ างไรก็ตาม พรุ่งนี้กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟนอย่ าลืมไปลงทะเ บียน เร าช นะ กันนะคะ

ข้อมูลsiamstreet