เงี ยบกว่าทุ กปี ยอ ดสั่ งด อกกุหล าบลดฮ วบ

เมื่อวันวาเลนไท น์มาถึง หลายคนจะต้องนึกถึง แหล่งที่ปลู กดอกกุหลาบมากที่สุดในประเทศไทย คือที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ที่เคยทำยอดส่งดอกกุหล าบข ายในช่วงวันวาเลนไทน์ ถึงวันละ 1 ล้านดอก ถือเป็นยุคเฟื่ องฟู สร้ างร ายได้ให้เกษ ตรกรเป็นอย่ างมาก

จากผลกระทบของการแพร่ร ะบ าดของโ รคCV-19 ทำให้ร าค าของดอกกุหลาบ ลดลงเป็นอย่ างมาก

จนทำให้เกษ ตรกรไม่อย ากจะเก็บดอกกุหลาบส่งข าย เนื่องจากค่ าแ รงงานที่แพง แต่ข ายไม่ได้ร าค า นายภร าดร กานดา

เจ้าของไร่กุหลาบ ปฐมเพ ชร ยอมรับว่าการซื้อ-ข าย ดอกกุหลาบแดง วันวาเลนไทน์ปีนี้ ซบเซาอย่ างหนัก และมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา

จากผลผลิ ตดอกกุหลาบในพื้นที่ ที่เคยส่งออกนับล้านดอกต่อวัน ปัจจุบันเหลือวันละ 5-6 คันรถบรรทุก หรือ 1 แสน ถึง 2 แสนดอก

และร าค าก็ตกลงมาอย่ างหนัก จนมีการลดพื้นที่ปลู กลง เกษ ตรกรหันไปปลู กทุเรียนแทน เนื่องจากใช้แ รงงานน้อยกว่า การดูแลรักษาน้อยกว่า

ด้านบรรย ากาศที่ปากคลองตลาดก่อนวันวาเลนไ ทน์ ยังไม่คึกคัก มีประชาช นมาเดินเลือกซื้อดอกไม้บ างตา บรรดาผู้ค้ าประเมินว่า

การซื้อข ายดอกไม้ในช่วงวาเลนไ ทน์ปีนี้น่าจะเงียบเหงามากกว่าทุกปี ทั้งจากผลกระทบการร ะบ าดของโ รคCV-19 และการงดจัดกิจกร รมวันแห่งความรัก

จึงลดปริ มาณการสั่งสต็ อกดอกไม้ลงกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงวาเลนไท น์ปีก่อน เพร าะกลัวจะข ายไม่ได้ ส่วนร าค าดอกไม้ปีนี้

ไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว เช่ น ดอกกุหลาบก้านแข็งดอกเดียว ร าค าอยู่ที่ 50 บ าท และหากนำมาจัดช่อ ร าค าข ายอยู่ที่ช่อละ 150 บ าท

ไปจนถึง 700 บ าท ตามขนาดและจำนวนดอกไม้

ข้อมูลnews.ch7