เล ขดัง โดนเห มาเกลี้ ยงแผง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวร ายงาน บรรย ากาศการซื้อ-ข ายลอตเต อรี่ ที่เชียงใ หม่เริ่มคึกคัก

ตั้งแต่เช้ามีประชาช นทยอยออกมาหาซื้อเลขกันตามแผงต่างๆ ทั้งที่ตลาดสดตอนเช้าในเชี ยงใหม่ ย่ านสถานีรถไฟ ย่ านขนส่งอาเขต

ย่ านถนนมหิดล อ.เมือง ย่ านถนนเชียงใหม่ลำพูน อ.สารภี รวมทั้งแผงตามตลาดนัดต่างๆ เลขที่คนหาซื้อจนเกลี้ ยงแผงเป็นเลขวันวาเลนไทน์

และเลขวันตรุ ษจีน รวมทั้งลอตเต อรี่การ์ตูน กบไชโย และผีน้อย ก็ข ายดี คนยังนิยมหมดเกลี้ ยงแผ

นางพรรณี ปู่ลู่เ งิน แ ม่ค้ าข ายลอตเต อรี่ย่ านถนนเชียงใหม่ลำพูน อ สารภี เชียงใหม่ เ ปิดเผยว่า ประชาช นออกมาซื้อเลข

คือเลข 14, 41, 12, 21 เกลี้ ยงแผง เพร าะเป็นเลขวันวาเลนไทน์ และเลขวันตรุ ษจีน บ างคนซื้อเลข 14 เพื่อไปมอบให้กับคนที่รักในวันวาเลนไ ทน์

บ างคนก็มาเหมา 14, 41 จนหมด รวมทั้งเลข 12, 21 ด้วย เกลี้ ยงแผงไปนานแล้ว

ส่วนเลขอื่นๆ ก็ข ายดีมาตามลำดับรวมทั้งเลขปีใ หม่คนยังซื้ออยู่ ก็ข ายดี นอกจากนี้กรณีเ กิดเห ตุ รถกระบะตกอ่างเก็บน้ำที่ อ.แ ม่แจ่ม เชียงใหม่มี

ครู ภารโรง และภรรย า เสี ย 3 ร าย ทำให้ประชาช นนำทะเบี ยนรถของกระบะมาเป็นที่เด็ ดในครั้งนี้คือ ทะเบี ยน8543 เชี ยงใหม่

เสี ย 3 เลขเด็ดคือ 854, 543, 30, 03

รอบนี้ประชาช นนิยมซื้อลอตเต อรี่ชุดกัน ตกใบละ 100 บ าท หากเป็นชุด 3 ใบ ก็ใบละ 110 บ าท หากลอตเต อรี่ชุด 5 ใบ

ข ายใบละ 120-130 บ าท หากเป็นใบข ายใบละ 90 บ าท อย ากให้กองสลากจัดพิมพ์ลอตเต อรี่ชุดออกมาเยอะๆ แบบเดิมจะดีไม่น้อย

ทำให้ลอตเต อรี่ใบจะลดเหลือใบละ 80 บ าท ส่วนลอตเต อรี่ชุดนั้น ประชาช นเต็ มใจซื้อในร าค าแพง เพร าะนิยมเล่นเลขชุดกัน นางพรรณี กล่าว

ด้านนางพลอย ไพริ นทร์ เจ้าแ ม่คำนวณเลขจากโ หรดวงดาว และคำนวณเลขต่อยอด ภาคเห นือ เปิดเผยว่า รอบนี้ออกในวันอังค ารที่ 16 ก.พ.64

เลขคู่วันคือเลข 3, 0, 9 ส่วนเลขคู่มิ ตรคือเลข 6 เลขที่ตนคำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย 823, 218, 258, 815, 231, 215, 512, 356.

ส่วนเลข 2 ตัวประกอบด้วย 28, 26, 21, 35, 92, 90, 86, 96, 85, 68, 60

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ยังไม่มีเลขที่ต้องการ สามารถเลือกเลขที่ชอบกันได้เลยจ้า

ข้อมูลsiamstreet