เร าช นะ ปิดโ ครงก ารแล้ว ย อดทะลุ11 ล้ านคน

“เร าช นะ” ยืนยันสิ ทธิ ปิดลงทะเบี ยนแล้ว 11.3 ล้านคน ลุ้นร ายละเอี ยดเตรี ยมรับเ งินงวดแรกวันที่ 18 ก.พ.นี้ 2,000 บ าท เ ช็คที่นี่

ความคืบหน้าของมา ตรการช่วยเหลื อผู้ได้รับผลกระทบ CV-19 ผ่านมาตรการเร าช นะ จ่ายเ งินเยี ยวย า 7,000 บ าท

โดยลงทะเ บียนผ่าน www.เร าช นะ กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลั ง เ ปิดเผยว่า

ขณะนี้กระทรวงการคลั งได้ปิดรับลงทะเบี ยนโ ครงการเร าช นะ ผ่านเว็บไซต์ ไปแล้วโดยมีผู้ลงทะเบี ยนทั้งสิ้น 11.03 ล้านคน

หลังจากนี้จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูล และทยอยแจ้งผลคัดกรองให้ทร าบอย่ างต่อเนื่ อง โดยปัจจุบันมีผู้ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิแล้ว 7.53 ล้านคน

เมื่อรวมกับผู้ได้รับสิ ทธิในกลุ่ มบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 13.8 ล้านคน และผู้ใช้สิ ทธิแอพพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วอีก 8.4 ล้านคน

เท่ากับว่ามีได้รับสิ ทธิเร าช นะแล้ว 29.73 ล้านคน

ข้อมูล