พรุ่ งนี้ เร าช นะ อีกกลุ่ มต้อ งทำอะไรบ้ าง

หลังจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโ ครงการ เร าช นะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19

โดยรั ฐบ าลจะสนั บสนุน 3,500 บ าท ต่อคนต่อเ ดือน จำนวน 2 เดือน เพื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง และบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งสามารถซื้ อสินค้ าและบ ริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ให้กับ

1. กลุ่ มถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

2. กลุ่ มมีแอปฯ เป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิ ทธิ์โ ครงการ)

3. กลุ่ มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งกลุ่ มนี้ได้เ ปิดลงทะเบี ยนไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ.64 ที่ผ่านมา

สำหรับ กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน จะเ ปิดลงทะเบี ยนในวันที่ 15-25 ก.พ.64 ที่ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขาและหน่ วยบริการเคลื่ อนที่

โดยใช้บั ตรประจำตั วประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด เพื่อยืนยันตั วตน และกำหนดรหัส 6 หลักของตั วเอง

เมื่อได้รับสิ ทธิ์เร าช นะแล้ว สามารถใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่ร่วมโครงการ ผ่านเครื่ องรูดบั ตร หรือสแกนผ่านแอปฯ ถุงเ งิน

ลักษณะเดี ยวกับกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งกระทรวงการค ลัง จะโอนวงเ งินงวดแรก จำนวน 4,000 บ าท ในวันที่ 8 มี.ค.64

และทยอยโ อนจนครบ

อย่าไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ 15 ก.พ.64 กลุ่ มไม่มีสมาร์ทโฟน lสามารถลงทะเบี ยนที่ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขาและหน่วยบริการเคลื่ อนที่กันได้เลยจ้า

ข้อมูลsiamstreet