มีเฮ บั ตรคนจน ได้รับสิ ทธิค่ าไฟ ฟ้า 2 เด้ ง

เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีสำหรับผู้ถือบั ตรสวั สดิการเลยทีเดียว สำหรับ โฆษก MEA เผย ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน

ได้สิ ทธิรับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และใช้บั ตรฯ ลดเพิ่ มอีก 230 บ าท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด

จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ให้ความช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้าในสถ านการณ์การแพร่กระจาย CV19 ระลอกใหม่

โดยให้สิ ทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้าสำห รับบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มา ตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นั้น

ซึ่งก็มีประชาช นบ างส่วนเกิดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จะสามารถได้รับสิ ทธิช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพิ่ มเติมด้วยหรือไม่

นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหล วง โฆษก MEA

ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหล วง โฆษก MEA กล่าวกับ Sanook Money ว่า

กรณีผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จะได้รับสิ ทธิ 2 เด้ง ได้แก่

1. สิ ทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ)

โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภา ษีมูลค่ าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

2. เ งินช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน

เท่ากับว่าได้สิ ทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เ งินช่วยเห ลือในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องไม่เกิน 230 บ าท

โดยผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะต้องจ่าย 230 บ าทไปก่อน จากนั้นกรมบั ญชีกลางจะส่งเ งินคืนเข้าบั ตรฯ ให้ภายหลัง

หากผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ใช้ไฟฟ้าเกินวงเ งินบั ตรฯ มาเป็น 231 บ าท จะต้องจ่ายเต็ มทั้งหมด โดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบ ายของรั ฐบ าลตั้งแต่แรก

ข้อมูลmumkhao