เห นื่อยหน่ อยแต่ไ หว 3ร าศี พ้นกุ มภา ดีขึ้ นแน่น อน

หนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 3 ร าศีต่อไปนี้ เหนื่ อยนิดเดียวในเดื อนกุมภาพั นธ์ หลังจากนั้นด วงฉลุยต้อนรับปีฉลูแน่นอน

หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงช ะต าดีขึ้นอย่ างมาก ช่วงที่ผ่านมาดีบ้ าง ไม่ดีบ้ าง ไม่แน่นอน แต่ตอนนี้ดีแน่นอน อย่ างเรื่ องงาน

เรียกว่าเป็นร าศีม้ามืดมาแรงแซงโ ค้ง โดยเฉพาะการงานดีมากๆ งานที่ทำอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จ โดดเด่น เด่นปัง เปรี้ ยงปัง

ดีมากๆ แถมมีเก ณฑ์มีงานใ หม่ มีโปรเจกต์ใ หม่ๆ เข้ามา ซึ่งเป็นงานดีๆ ถือว่าเป็นโอก าสดีของชี วิต ส่วนการเ งินนั้นดีมาก

มีโอก าสได้ล าภจากทั้งน้ำพักน้ำแรง และลา ภแบบฟลุกๆ

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

อย่ าบ่น! หากในช่วงนี้คุณต้องเจองานห นัก แถมปัญ หาสารพัด การงานไม่เป็นดังใจหวัง อันนี้ไม่แปลก เพร าะด วงช ะต ายังไม่เข้าเก ณฑ์ดี

อดทนอีกแค่อึกใจเดี ยวเท่านั้น ช่วงปลายเดื อนมีนาคม ชาวร าศีสิงห์จะด วงดีขึ้นอย่ างมาก โดยเฉพาะเรื่ องการงาน เฮงมาก

มีโอกาสประสบความสำเร็ จเกินค าด หากทำงานประจำ หากหวังเรื่ องตำแหน่งจะมีโอกาสสมหวัง หรือถ้าทำการค้ าข ายก็มีโอก าสพุ่งรุ่งสวนกระแส

แถมมีเก ณฑ์ผู้ให ญ่เจ้านายคู่ค้ าเมตตาอุปถั มภ์ คร าวนี้แหละโอก าสของคุณมาแล้วนะ ชาวร าศีสิงห์!

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

เป็นอีกร าศีที่ชี วิตตุปัดตุเป๋..ชาวร าศีกุมภ์ที่ผ่านมาเจอเรื่องที่ไม่สมหวังมามาก ทำอะไรก็ต้องพึ่งตั วเองลู กเดี ยว จะไปหวังพึ่งคนอื่นก็ย าก

ที่ผ่านมาเหนื่ อยมากกับชี วิต ท้อไม่รู้จะท้อยังไง แต่หมอไก่ขอให้ใจร่มๆ ค่ะ เพร าะปั ญหากำลังจะหมดไป ในช่วงปลายเดื อนมีนาคม

ด วงช ะต าพลิ กผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ ด วงช ะต าดีขึ้นมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะการงานและการเ งิน เรียกว่าก้าวหน้า และโดดเด่นทั้ง 2 เรื่อง

หากหวังอะไรก็มีเปอร์เซ็ นต์สมหวังสูงมาก แถมด วงช ะต าจะดีแบบระยะย าว ตั้งแต่ปลายเดื อนมีนาคม ยิงย าวไปถึงปลายปี 2564 เลย

ข้อมูลthairat