ม าดูคุ ณสมบั ติ ม33 ก่ อนรับเยี ยวย า 4,000 บ าท

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม.ไฟเขียว เยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 33 ในวันที่ 15 ก.พ.นี้

ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ เ ช็กไทม์ไลน์การลงทะเ บียนผ่านwww.ม33เร ารักกัน.com

จากกรณีที่รั ฐบ าลมีมาตรการเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 33 ในโครงการ ม33 เร ารักกัน เพื่อช่วยเหลือเ ยียวย าแบ่งเบ าภาระค่ าคร องชีพ

ของผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของโรคCV – 19 โดยรั ฐบ าลจะจ่ายเ ยียวย า ร ายละ 4,000 บ าท

โดยมีเงื่ อนไขคุณสมบั ติ ดังต่อไปนี้

-มีสั ญชาติไทย

-ผู้ประกั นตนมาตร า 33

-ไม่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

-ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

การลงลงทะเ บียนรับเ งินเ ยียวย า 4,000 บ าท ของผู้ประกันตนมาตร า 33 มีดังนี้

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564 กดยืนยันตั วตนผ่านแอป “เป๋าตัง”

วันที่ 22 , 29 มี.ค. 64 และ วันที่ 5 ,12 เม.ย. 64 รัฐบ าลโอนเ งินเข้า แอพ“เป๋าตัง”ครั้งละ 1,000 บ าท

วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสิ นค้ าและบริ การกับร้ านค้ าภายใต้โค รงการ “เร าช นะ”

ยื่นทบท วนสิ ทธิ (ไม่สามารถลงทะเบี ยนรอบแรกได้ )

วันที่ 15 -28 มี.ค.64 ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดยืนยันตั วตนผ่านแอปฯเป๋าตัง

วันที่12 และ 19 เม.ย. 64 รัฐบ าลโอนเ งินเข้าแอปฯเป๋าตัง 2,000 บ าท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสิ นค้ าและบริการกับร้ านค้ าภายใต้โครงการ “เร าช นะ”

อย่ างไรก็ดีโ ครงการฯ ดังกล่าว ค าดว่าจะมีผู้ป ระกันตนมาตร า 33 เข้าข่ายมีสิ ทธิได้รับเ งินเ ยียวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน

รั ฐบ าลใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้านบ าท

ด้าน นายกฤ ษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระท รวงการค ลัง เ ปิดเผยว่า คณะกร รมการกลั่นกร องโครงการใช้เ งินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท

ได้เห็นชอบวงเ งินเ ยียวย าCV-19 ในโครงการ ม.33 เร ารักกัน แล้ว เพื่อดูแลผู้ประกันมาตร า 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน ร ายละ 4,000 บ าท

เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งงบประมาณดังกล่าวโยกเ งินมาจาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท ก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม

เนื่องจากก้อนเยี ยวย าและดูแลเศร ษฐกิจจำนวน 5.5 แสนล้านบ าทใช้ครบแล้ว โดยกระท รวงแรงงานจะเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ให้พิจ ารณาอนุมั ติโค รงการได้ในวันที่ 15 ก.พ.นี้

ข้อมูลpptvhd36